Javna nabava

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

JAVNA NABAVA-ELEKTRIČNA ENERGIJA 2012.-PONOVLJENI POSTUPAK

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa: UP/I-310-02/12-20/02 Ur. broj:2184/02-03/02-12- Marina, 17.07.2012.g.       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (evidencijski broj nabave...

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

                  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-10 Marina, 06.06.2012.g.     Temeljem članka 100. stavka (4) točke 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine...
|<...23456

3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/57 Ur. broj: 2184/02-03/02-15- Marina, 15.07.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/33 Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3 Marina, 29.04.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

Pin It on Pinterest