REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 023-05/15-20/01

URBROJ: 2181-31-03/05-3-7

Marina, 12. svibnja 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja II Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

 

Predložene II Izmjene i dopune Pravilnika o radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donose se u sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i važećem Pravilniku o porezu na dohodak te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Pravilnika. Nacrt Pravilnika dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – II Izmjene i dopune Pravilnika o radu) do 11.06.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Pravilnika koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

 Roko Matijaš, ing.građ.

 

 JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE ID PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

II IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU

 

Pin It on Pinterest

Skip to content