Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 01/24), KLASA: 382-01/24-01/01, URBROJ: 2181-31-03/05-24-1, od dana 09. siječnja 2024. godine, Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

 za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2024. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Marina koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Marina.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija – radija ili televizije i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske

– imaju koncesiju za područje Splitsko-dalmatinske županije ili za područje gradova ili općina na području Splitsko-dalmatinske županije:

– televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D8

– radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Splitsko-dalmatinske županije ili područje gradova ili općina na području Splitsko-dalmatinske županije

– prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana prije dana predaje prijave

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

– koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna

– koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku

– koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i Općini Marina

 

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

  KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području općine Marina), usmjerenost na potrebe i interese mještana općine Marina i uključenost mještana u predložene programske sadržaje 0 – 10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0 – 10
4. Rezultati slušanosti (samo za radiopostaje)

 

0 – 10
  Ukupno 0 – 40

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 7 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području općine Marina
 • praćenje demografskih mjera i projekata
 • poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području općine Marina
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine općine Marina
 • razvoj turizma, umjetnosti i sporta
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

 

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – Podaci o podnositelju prijave – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
 2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
 3. Obrazac 3- Izjava nakladnika da za isti programski sadržaj ne ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije, da nije u postupku likvidacije, niti postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio, niti u stečajnom postupku– ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
 4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
 5. Potvrda Općine Marina kojom nakladnik dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Marina (potvrda se može zatražiti od računovodstva Općine Marina, na mail: racunovodstvo1@marina.hr ili racunovodstvo2@marina.hr),
 6. Potvrda Porezne uprave kojom nakladnik dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Marina – www.marina.hr .

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju dostavlja se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA MARINA, Ante Rudana 47, 21222 Marina ili osobnom dostavom prijave u zatvorenoj omotnici na protokol Općine Marina; s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Marina-www.marina.hr.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Načelnik Općine Marina na temelju zapisnika Povjerenstva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Marina u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Marina.

O prigovoru odlučuje Načelnik Općine Marina.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Marina Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Marina (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja i sl.).

VII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici Općine Marina – www.marina.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu e-pošte: urednacelnika@marina.hr.

 

 

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Ante Mamut

 

KLASA: 382-01/24-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-24-4

Marina, 19. siječnja 2024. godine

 

Prilozi:

 

Pin It on Pinterest

Skip to content