REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 024-07/22-01/02
URBROJ: 2181-31-03/05-24-17
Marina, 20. veljače 2024. godine

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja III Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina

Predložene III Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donose se u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Odlukom o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/15), te se šalju na javno savjetovanje, kako bi se, u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Pravilnika. Nacrt Pravilnika dostupan je na službenoj internet stranci Općine Marina- www.marina.hr.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – III Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina“ do 20.03.2024. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Pravilnika koji će se proslijediti Općinskom načelniku Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNIK JUO-a:

Roko Matijaš, ing.građ.

 

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE III ID PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE (2)

III IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU PRIJEDLOG NAČELNIKA ZA SAVJETOVANJE

Pin It on Pinterest

Skip to content