REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 120-02/20-20/01
URBROJ: 2181-31-03/05-24-17
Marina, 20. veljače 2024. godine

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja III Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina

Predložena III Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se u skladu s člankom 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10, 10/23) i člankom 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21), te se šalje na javno savjetovanje, kako bi se u skladu s načelom transparentnosti, ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – III Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina“) do 21.03.2024. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr.
PROČELNIK JUO-a:
Roko Matijaš, ing.građ.

III IZMJENE-ODLUKE-O-KOEFICIJENTIMA-ZA-SAVJETOVANJE

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE III ID ODLUKE O KOEFICIJENTIMA

 

Pin It on Pinterest

Skip to content