REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-08/15-80/33
Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3
Marina, 29.04.2015.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 12. sjednici održanoj 29.04.2015. donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14 i 02/15)

Članak 1.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ dodaju se slijedeći redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
78. Uređenje tematske staze Marina 48.000,00 1105
79. Idejni projekt i geodetski elaborate nogostupa uz D8 u Poljicima 48.000,00 1105
80. Izgradnja nogostupa uz ŽC u Marini 48.000,00 1105
81. Radovi na uređenju društvenog doma Vinišće 80.000,00 1116, 1116.3
82. Uređenje dječjeg igrališta u Svincima 136.000,00 1105, 1105.2
83. Izgradnja grobnica na groblju Pozorac 88.000,00 1161
84. Izgradnja spomen obilježja Andrija Matijaš-Pauk 80.000,00 1021
85. Izrada zbornika Marine 25.000,00 1164
86. Obnova crkve Gospe od sniga na Dridu 68.000,00 1040
87. Izrada strategije razvoja Općine Marina 64.000,00 1162
Članak 2.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ mjenjaju se slijedeći redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
40. Uređenje šetnica uz prometnicu u Vinišću 320.000,00 1105, 1105.2
42. Uređenje tržnice Marina 56.000,00 1105
54. Nabava kućnih posuda za otpad 320.000,00 1110, 1110.1, 1110.2
69. Unutarnje uređenje društvenog doma Rastovac 112.000,00 1116, 1116.1
72. Izrada idejnog i geodetskog projekta školske sportske dvorane u Marini 160.000,00 1115.2

Članak 3.
Ostale odredbe Plana nabave za 2014.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Radić
Dostaviti:
1.Općinski načelnik,
2.Pročelnik JUO
3.Računovostvo.

    Pin It on Pinterest

    Skip to content