REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-08/15-80/57
Ur. broj: 2184/02-03/02-15-
Marina, 15.07.2015.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 15.07.2015. donosi

3. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14, 02/15 i 09/15)

Članak 1.
U članku 4. u tablici predmeta nabave male vrijednosti dodaju se slijedeći redci:

EVIDENCIJSKI. BR.NABAVE PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJ. NABAVE U KUNAMA VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE NAČIN NABAVE PLANIR. POČETAK POSTUPKA TRAJANJE UGOVORA POZICIJA PRORAČUNA
MN-3/15 Idejni projekt I geodetski snimak obale u Poljicima 400.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 1104
4/15 Modernizacija postojećih sustava javne rasvjete (zamjena starih neučinkovitih s novim učinkovitijim svjetiljkama) 256.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 1108.1 i 1108.2
Članak 2.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ redak br. 41. briše se.

Članak 3.
Redak br.42. postaje redak 41 i tako redom do postojećeg redka 47.
Postojeći redci 48, 49. i 50. brišu se!
Postojeći redak 51. posatje redak 47. i tako redom do postojećeg redka 87.
Članak 4.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ mjenja se slijedeći redak:

-postojeći redak:
47. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na području Općine Marina 216.000 1108, 1108.1

-koji postaje redak 46. mjenja se i promjenjen glasi
46. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na području Općine Marina 80.000 1108, 1108.1
Članak 5.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ dodaju se slijedeći novi redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
84. Iizgradnja kanalizacijskog sustava Marina-prema projektu 400.000,00 1168 i 1168,1
85. Uređenje ulice u Poljicima do asfaltiranja 43.200,00 1106.2
Članak 6.
Ostale odredbe Plana nabave za 2015.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), ostaju i dalje na snazi.

Članak 7.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Radić

Pin It on Pinterest

Skip to content