REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-08/15-80/57
Ur. broj: 2184/02-03/02-15-
Marina, 15.07.2015.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 15.07.2015. donosi

3. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14, 02/15 i 09/15)

Članak 1.
U članku 4. u tablici predmeta nabave male vrijednosti dodaju se slijedeći redci:

EVIDENCIJSKI. BR.NABAVE PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJ. NABAVE U KUNAMA VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE NAČIN NABAVE PLANIR. POČETAK POSTUPKA TRAJANJE UGOVORA POZICIJA PRORAČUNA
MN-3/15 Idejni projekt I geodetski snimak obale u Poljicima 400.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 1104
4/15 Modernizacija postojećih sustava javne rasvjete (zamjena starih neučinkovitih s novim učinkovitijim svjetiljkama) 256.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 1108.1 i 1108.2
Članak 2.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ redak br. 41. briše se.

Članak 3.
Redak br.42. postaje redak 41 i tako redom do postojećeg redka 47.
Postojeći redci 48, 49. i 50. brišu se!
Postojeći redak 51. posatje redak 47. i tako redom do postojećeg redka 87.
Članak 4.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ mjenja se slijedeći redak:

-postojeći redak:
47. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na području Općine Marina 216.000 1108, 1108.1

-koji postaje redak 46. mjenja se i promjenjen glasi
46. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na području Općine Marina 80.000 1108, 1108.1
Članak 5.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ dodaju se slijedeći novi redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
84. Iizgradnja kanalizacijskog sustava Marina-prema projektu 400.000,00 1168 i 1168,1
85. Uređenje ulice u Poljicima do asfaltiranja 43.200,00 1106.2
Članak 6.
Ostale odredbe Plana nabave za 2015.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), ostaju i dalje na snazi.

Članak 7.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Radić

[wpdm_package id=’5160′]

Pin It on Pinterest