REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 350-02/07-20/05

UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-25

Marina, 14. svibnja 2019. god.

-svima-

 

            PREDMET:  informacija za javnost

 

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) nositelj izrade plana obavještava javnost da je započeo postupak stavljanja izvan snage UPU naselja Marina sukladno Odluci Općinskog vijeća o pokretanju procedure stavljanja izvan snage UPU naselja Marina donesenoj na 15. sjednici općinskog vijeća dana, a objavljenoj u Službenom glasniku Općine Marina broj 48/2018.

Ova informacija objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Marina i u informacijskom sustavu.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

 

Prilog:

  1. Odluku o pokretanju procedure stavljanja

izvan snage UPU naselja Marina.

PDF: Informacija za javnost

 

Pin It on Pinterest

Skip to content