REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:350-02/20-20/07

UR.BROJ: 2184/02-03/04-21-107

Marina, 28.10.2021. god.

 

 

Na temelju čl. 104. Zakona o prostornom uređenju (Zakona o prostornom uređenju Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel dana 28.10.2021. godine objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE MARINA

 

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan).

 

  1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u periodu od 08.11.2021. godine do 15.11.2021. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

  1. Javni uvid u prijedlog Plana biti će svakoga radnog dana osim subote, u vremenu od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana, te sažetak za javnost.

 

  1. Javno izlaganje održati će se 9.11.2021. godine u 13:00 sati u Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.

 

  1. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi izmijenjeni prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 

  • Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
  • Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu;

Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana dana 09.11.2021.godine;

Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.  ,

 

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, nositelju izrade plana na adresu Ante Rudana 47, 21222 Marina zaključno sa 15.11. 2021.godine.

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja,  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnika

Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi:

ponovna javna rasprava IDPPU

Prilozi

Pin It on Pinterest

Skip to content