Javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi radova Rekonstrukcije lokalne ceste 65078 dionica Kočeta – Sevid

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: UP/I-340-03/17-30/01 BROJ:2184/02-03/03-17-2 Marina, 20. lipnja 2017.g.   Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Marina kao javni naručitelj, a...

Pin It on Pinterest

Skip to content