Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Marina

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 320-02/19-20/82 URBROJ: 2181-31-03/04-23-8 Marina, 17. listopada 2023. godine   Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne...

Pin It on Pinterest

Skip to content