REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Klasa:021-05/14-50/17

Ur broj:2184/02-01/62-14-1

Marina, 15. prosinca 2014.  godine.

 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Marina («Službeni glasnik Općine Marina» 10/13,11/14) i članka 63. Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Marina («Službeni glasnik Općine Marina»10/13, 11/14), predsjednik Općinskog vijeća  Općine Marina,

 

S  a  z  i  v  a

za dan 23. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marina koja će se održati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47. u Marini

i  predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

–    Vjećnička pitanja

 1. Verifikacija Zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog III Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2014. godinu.
 3. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom. Infrastrukture za 2014. godinu
 4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 5. Prijedlog izmjene Programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 6. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2014. godinu
 7. Prijedlog izmjene Programa izrade prostornih planova u 2014. godini
 8. Prijedlog izmjene Programa socijalnih potreba za 2014. godinu
 9. Prijedlog izmjene Programa korištenja sredstava za male komunalne akcije u 2014. godini
 10. Program mjera za pokriće proračunskog manjka, povećanje proračunskih prihoda i racionalizaciju proračunskih rashoda

11.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Marina za 2013. godinu i prijedlog Zaključka

 1. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog           prostora u objektima kulture Općine Marina
 2. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Zaštite i spašavanja na području Općine Marina u 2015.god.
 4. Prijedlog odluke o evidentiranju nefinancijske imovine u pripremi
 5. Prijedlog odluke o donošenju UPU Tunjara Marina

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Davor Radić

 

Pin It on Pinterest

Skip to content