REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: UP/I-342-21/15-00/01
Ur. broj:2184/02-03/02-15-1
Marina, 18.09.2015.g.

NAZIV NARUČITELJA: OPĆINA MARINA
ADRESA NARUČITELJA: ANTE RUDANA 47, 21222 MARINA
OIB: 84238675791
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
IZRADA GEODETSKE PODLOGE I IDEJNOG PROJEKTA
OBALE U POLJICIMA
(OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE)
Upute ponuditeljima za izradu ponude
Prilozi
1.Obrazac ponudbenog lista (Obrazac 1)
2. Podaci o podizvoditelju (Obrazac 2)
3. Izjava o nekorištenju usluga podizvoditelja (Obrazac 3)
4. Podaci o zajednici ponuditelja (Obrazac 4)
5. Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 5)
6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6)
7. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje (Obrazac 7)
8. Popis ugovora (Obrazac 8)
9. Sadržaj ponude (Obrazac 9)
10. Troškovnik. (Obrazac 10)

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) OPĆINA MARINA objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za izradu geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI
1.1. Javni naručitelj
Naziv : OPĆINA MARINA
Sjedište : MARINA
Telefon: 021 889088, fax: 021 796541
adresa elektroničke pošte: tajnica@marina.hr
internetska adresa: www.marina.hr
MB: 2819074
OIB: 84238675791

1.2. Osobe zadužene za komunikaciju
Tehnički dio dokumentacije: Dragan Jakus
Broj telefona: 095 9135181
Elektronička pošta: marinski.komunalac@gmail.com

Pravni dio dokumentacije Mladen Bašić
Broj telefona: 021 889088
Elektronička pošta: referent@marina.hr

1.3.Evidencijski broj nabave:
MN- 3/2015
1.4.Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. ZJN (NN 90/11, 83/13, 143/13):
Ne postoje takvi gospodarski subjekti.
1.5.Vrsta postupka javne nabave
Otvoreni postupak javne nabave
1.6. Procijenjena vrijednost javne nabave:
400.000,00 kuna
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge):
Ugovor o javnim uslugama.
1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.
1.9. Elektronička dražba se ne provodi.
1.10. Planirana/osigurana sredstva za nabavu
Naručitelj je osigurao sredstva za predmetnu nabavu.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta javne nabave :
Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica

CPV oznaka Opis
-71200 000-0 Arhitektonske i srodne usluge
-71355 000-1 Geodetske usluge

2.2. Količina predmeta nabave:
Vidi troškovnik u prilogu.
2.3.tehničke specifikacije:

2.4. Mjesto izvvšenja usluga :
Poljica.

2.5. Rok završetka usluga:
90 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi

Javni naručitelj obvezan je isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),
3.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata iz točke 3.1.1. i 3.1.2.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz podtočke 1. ili jednakovrijedni dokument iz podtočke točke 2.
U slučaju Zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1.1, 3.1.2. i 3.1..3. utvrđuju se za sve članove Zajednice pojedinačno što znači da će se u slučaju das u se kod jednog ili više članova zajednice ponuditelja stekli uvjeti za isključenje ponuditelja biti isključena cjela zajednica ponuditelja.

3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja koje je Naručitelj utvrdio u ovom postupku javne nabave sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :
3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
3.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
U svrhu dokazivanja da ne postoje ostali razlozi za isključenje ponuditelja iz točaka 3.2.1. i 3.2.2. ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti:
-izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.2.3. ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Ponuditelji nisu dužni u svojoj ponudi dostaviti nikakve dokaze o nepostojanju ostalih razloga za isključenje ponuditelja iz točke 3.2.3. Naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda sam utvrditi postoje li ostali razlozi isključenja ponuditelja iz točke 3.2.3. koristeći se pri tom javno dostupnim podacima kao i službenim podacima nadležnih tjela i podacima iz vlastitih evidencija.
Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja, neizvršavanje djela ugovora ili cijelog ugovora ili do drugih težih posljedica.
Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, učinila prema Općini Marina ili trećim osobama.
U slučaju zajednice ponuditelja , okolnosti iz točaka 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da će se u slučaju da su se kod jednog ili više članova zajednice ponuditelja stekli uvjeti za isključenje ponuditelja, biti isključena cjela zajednica ponuditelja.
Naručitelj može, ako to ocijeni potrebnim u postupku pregleda i ocjene ponuda izvršiti provjeru podizvoditelja na okonosti iz točaka 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3. Ukoliko Naručitelj tjekom provjere utvrdi da su se kod jednog ili više podizvoditelja stekli uvjeti za isključenje isključit će cijelu ponudu Ponuditelja ili zajednice ponuditelja.
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Pravila dostavljanja dokumenata
Svi dokazi i dokumenti koji se prilažu u ponudi, a navedeni su u točki 4. ove Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, sukladno članku 75. Zakona, izuzev jamstva za ozbiljnost ponude iz točke 6.6. ove Dokumentacije koja se dostavlja u izvorniku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Provjera ponuditelja
Prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (rješenja, suglasnosti, potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Za potrebe dostavljanja dokumenata ponuditelju se daje primjereni rok od 5 dana od dana dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave.
Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi tražene dokumente za provjeru ponuditelja.

 

 

Svaki ponuditelj koji sudjeluje u postupku javne nabave mora dokazati svoju:

– PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST,
-FINANCIJSKA SPOSOBNOST
-TEHNIČKU I STRUČNU SPOSOBNOST
4.1.Uvjeti PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

4.1.1. Sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne sposobnosti iz točke 4.1.1. ovih Uputa.

4.1.2.Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.

Dokazi o posjedovanju ovlaštenja u ovom postupku javne nabave su:

1)Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnine određene člankom 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (”Narodne novine” br. 16/2007 i 124/2010.) koje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova te ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu.
Ponuditelj koji nema sjedište u RH-oj mora dostaviti jednakovrijedan dokument koji je propisan za obavljanje iste djelatnosti u državi njegova sjedišta. Dokument mora biti preveden na hrvatski jezik i ovjeren od strane ovlaštenog prevoditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja dovoljno je da traženu suglasnost dostavi jedan član zajednice ponuditelja. Ponuditelj koji nema sjedište u RH-oj mora dostaviti jednakovrijedan dokument koji je propisan za obavljanje iste djelatnosti u državi njegova sjedišta. Dokument mora biti preveden na hrvatski jezik i ovjeren od strane ovlaštenog prevoditelja.

2) Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata i inžinjera.
Ponuditelj koji nema sjedište u RH-oj mora dostaviti jednakovrijedan dokument koji je propisan za obavljanje iste djelatnosti u državi njegova sjedišta. Dokument mora biti preveden na hrvatski jezik i ovjeren od strane ovlaštenog prevoditelja.
U slučaju zajednice ponuditelja dovoljno je da traženo rješenje dostavi jedan član zajednice ponuditelja.

Ukoliko ponuditelj namjerava za izvršenje djela predmeta nabave angažirati podizvoditelje dužan je za iste podizvoditelje dostaviti dokaze iz točke 4.1.2. 1) ili 4.1.2. 2) kojima dokazuje da navedeni podizvoditelji posjeduju ovlaštenje za obavljanje geodetskih odnosno arhitektonskih poslova koji su predmet ovog postupka nabave.
Ukoliko ponuditelj ne uspije dokazati navedenu poslovnu sposobnost imenovanih podizvoditelja smatrat će se da ne zadovoljava uvjete sposobnosti određene ovom dokumentacijom za nadmetanje, bez obzira što sam ponuditelj ispunjava iste zahtjeve sposobnosti.
Razlog tome je što Naručitelj ne može prihvatiti rizik da izvršenje djela predmeta nabave izabrani ponuditelj povjeri gospodarskim subjektima koji ne bi smjeli obavljati iste usluge zbog neposjedovanja propisanog ovlaštenja.
4.2.Uvjeti FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
4.2.1. Ponuditeljev glavni račun kod poslovne banke, preko kojeg posluje, ne smije biti blokiran u trenutku izdavanja potvrde o solventnosti te ne smije imati evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu niti smije biti u blokadi više od ukupno 30 dana u razoblju od 120 dana unatrag od dana početka ovog postupka javne nabave.
Odgovarajući dokaz o sposobnosti je
– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta iz kojeg se nedvojbeno mogu utvrditi sve okoklnosti o financijskoj sposobnosti ponuditelja određene ovom točkom. Taj dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja obrazac BON-2/SOL-2. Ako gospodarski subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti obrazac BON-2/SOL-2 za glavni račun (račun za izvršenje). Glavni račun je račun za redovno poslovanje na kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava i na kojim se vodi evidencija o neizvršenim osnovama za plaćanje.
U slučaju zajednice ponuditelja solventnost treba dokazati samo vodeći član zajednice ponuditelja (nositelj ponude).

 

4.3. Uvjeti TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Naručitelj je za izvršenje ugovora o javnoj nabavi odredio sljedeće uvjete tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja:

4.3.1. Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo ovaj postupak javne nabave, odnosno 2015. godini, i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2014, 2013., 2012). Popis ugovora sadrži:
-naziv druge ugovorne strane
-predmet nabave
-datum pruženih usluga (datum završetka usluga)
-iznos -vrijednost izvršenih usluga,

Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju uluga prilaže potvrda druge ugovorne strane da su usluge izvršene uredno i u skladu s pravilima struke. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Priloženim potvrdama (potvrdom) gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio najmanje 1 ugovor isti ili sličan predmetu nabave u ovom postupku čiji iznos je isti ili veći od procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.
Zahtijevanim minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti stručno sposoban i tehnički opremljen izvršiti predmet nabave u sukladnosti s traženim stručnim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran) izvršiti ugovorene usluge kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.

Dokaz (popis ugovora ) se dostavlja na obrascu koji se nalazi u Prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje, a prilažu mu se potvrde.
U slučaju zajednice ponuditelja tehničku i stručnu sposobnost traženu u točki 4.3.1. zajednica ponuditelja može dokazivati kumulativno zbrajanjem sposobnosti svih svojih članova.
5. PODACI O PONUDI

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

5.1.1. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
1.ponudbeni list, popunjen i potpisan (Obrazac br.1 u prilogu Dokumentacije za nadmetanje)
2. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni niti ostali razlozi isključenja sukladno točki 3. ove Dokumentacije za nadmetanje,
3. tražene dokaze sposobnosti koje je naručitelj odredio u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje,
4. troškovnik, popunjeni (u svim stavkama) i potpisan,
5. jamstvo za ozbiljnost ponude,
6. ispunjene i potpisane sve ostale Obrasce u prilogu Dokumentacije za nadmetanje,
7. sadržaj ponude sa popisom dokumenata i ostalih priloga ponude. Ako je ponuda sastavljena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Predložak Ponudbenog lista nalazi se na Obrascu 1 Dokumentacije za nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja Ponudbeni list čine Obrazac 1 i Obrazac 4 Dokumentacije za nadmetanje.
Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor podizvoditeljima Obrazac 2. Dokumentacije za nadmetanje čini sastavni dio Ponudbenog lista.
Ukoliko ponuditelj ne namjerava koristiti usluge podizvoditeljima mora ispuniti i potpisati izjavu o nekorištenju usluga podizvoditelja -Obrazac 3 Dokumentacije za nadmetanje.

Priloženi Obrasci uz Ponudu moraju sadržajno biti u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje.

5.1.2. NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se izrađuje u jednom izvornom primjerku, u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, i to jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom sa utisnutim žigom ponuditelja.
Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleđini.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/57 ili 57/1. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
5.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

OPĆINA MARINA
Ante Rudana 47
21222 Marina

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: “Ponuda za izradu geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica”,
naziv i adresa naručitelja,
naziv i adresa ponuditelja,
evidencijski broj nabave: MN-3/2015.
naziv predmeta nabave:
naznaka »NE OTVARAJ«.

5.3.IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

5.4.DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM
Ponuditelj može dostaviti ponudu i elektronskim putem preko Elektroničkog oglasnika javne nabave.
5.5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude izražava se u kunama.
Cijena ponude se piše brojkama.
Cijena ugovora o javnoj nabavi sklopljenog temeljem ovog postupka nabave bit će izražena u kunama.

Pri formiranju cijene ponuditelji su obvezni uzeti u obzir odnosno ugraditi u cijenu slijedeće:
sav potrebni rad,
troškove nabave ili najma potrebne opreme i materijala,
troškove pribavljanja potrebne dokumentacije,
trošak osiguranja i drugo.

Cijena je fiksna i nepromjenljiva s bilo kojeg osnova za cijelo vrijeme trajanja ugovora koji se sklapa u ovom postupku javne nabave. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijena.

Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

U ponudbenom listu treba upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost po stopi od 25 % te cijenu ponude sa porezom na dodanu vrijednost.
Cijene ponuda uspoređivat će se s porezom na dodanu vrijednost.
Također, ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o cijeni ponude.

Ponuditelj u troškovnik unosi cijene (jedinične cijene) koje se izražavaju u kunama i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.
U troškovniku se iskazuju cijene bez PDV-a.
Zbroj svih ukupnih cijena stavki svih troškovnika čini cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.
5.6. VALUTA PONUDE
Cijena ponude izražava se u kunama.

5.7.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij odabira je „najniža cijena“.

5.8.JEZIK I PISMO
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokaz u ponudi na stranom jeziku, uz njega je potrebno priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

5.9.ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 87. ZJN.

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti ispunjenu i potpisanu Izjavu o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje na Obrascima broj 6 i 7 iz ove Dokumentacije za nadmetanje.
6. OSTALE ODREDBE

6.1. PODACI O TERMINU POSJETA LOKACIJI
Za posjet posjetiti lokaciji koja je predmet planiranog zahvata u prostoru za koji se izrađuje dokumentacija koja je predmet ovog postupka nabave, ponuditelji mogu zatražiti prisisustvo predstavnika Naručitelja gosp. Dragana Jakusa na mobitel 095 9135181, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 najkasnije 6 dana prije roka za javno otvaranje ponuda .

6.2. UVID U DOKUMENTE KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Ponuditelji mogu izvršiti uvid u Prostorni plan uređenja Općine Marina “ svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, najkasnije najkasnije 6 dana prije roka za javno otvaranje ponuda ,u prostorijama Općine Marina u Marini, Ante Rudana 47, I kat.

 

6.3. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Naručitelj smije poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja Ponudbeni list čine Obrazac 1 i Obrazac 4 Dokumentacije za nadmetanje.
Ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi dostaviti dokaze i dokumente tražene točkama 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. i 4.1.1. Dokumentacije za nadmetanje.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
6.4.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE
Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.
Ponuditelj koji namjerava koristiti usluge podizvoditelja mora obvezno ispuniti Obrazac 2 list za podizvoditelje.

Ponuditelji koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:
naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
predmet (opis usluga koji se daju u podugovor kao i pojedinačne stavke troškovnika kojima su te usluge opisane), količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne. Uz zahtjev, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke za novog podizvoditelja.

Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:
-uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona ako su u postupku javne nabave koji su dokumentacijom za nadmetanje bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,
-uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,
-posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona, ako je primjenjivo.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj koji ne namjerava koristiti usluge podizvoditelja mora obvezno ispuniti izjavu o nekorištenju usluga podizvoditelja- Obrazac 3.
6.5.NAVOD DA SU PODACI IZ ČLANKA 86. STAVKA 4. ZAKONA OBVEZNI SASTOJCI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TE DA SU NEPOSREDNA PLAĆANJA PODIZVODITELJU OBVEZNA, U SLUČAJU KADA SE DIO UGOVORA DAJE U PODUGOVOR
Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:
naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

6.6. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude (Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5% procijenjene vrijednosti nabave) i iznosi 20.000,00 kuna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja IBAN: HR3223400091825800001, s pozivom na broj HR68 7242 –OIB ponuditelja, s naznakom ”jamstvo za ozbiljnost ponude MN-3/2015.”. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave ukoliko ne postoje razlozi za eventualnu naplatu jamstva, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona osim odabranom ponuditelju kojem će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj može naplatiti od ponuditelja u slučaju:
– odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
– dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
– nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
– odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
– nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
– nedostavljanja jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koje mogu nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti sukladno odredbama ove dokumentacije.

Naručitelj može pristupiti naplati jamstva odmah po nastanku navedenih okolnosti,
osim u slučajevima nepotpisivanja ugovora o javnoj nabavi, nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koje mogu nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti vinkuliranog u korist Naručitelja, kada može pristupiti naplati nakon isteka roka od 45 dana od izvršnosti odluke o odabiru.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se:
bjanko zadužnica, solemnizirana kod javnog bilježnika na iznos od 20.000,00 kuna.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom.

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno valjano jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, treba dostaviti izabrani ponuditelj odmah nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi (ne dostavlja se u ponudi), u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini od najmanje 50.000,00 kuna.
Trajanje jamstva je najmanje 30 dana nakon završetka svih ugovorenih usluga i isporuke cjelokupne ugovorene dokumentacije. Ukoliko Naručitelj ima prigovor na izvršene usluge odnosno na sadržaj ili oblik dostavljene dokumentacije, trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora se produžuje sve dok se ne otklone razlozi prigovora Naručitelja.

Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora otklanjanje nedostataka i naknadu štete.
Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti
Svi ponuditelji u ponudi moraju dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koje mogu nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti kao osiguranje od profesionalne odgovornosti u obliku i sadržaju određenom Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15) odnosno potvrdu Komore o preuzimanju osnovnog osiguranja od profesionalne djelatnosti ponuditelja, kao svog člana .
Iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna.
Ovim jamstvom moraju biti pokriveni svi rizici koji bi bilo Naručitelju bilo trećim osobama mogli uzrokovati štetu ili eventualni gubitak dobiti, a kao direktna ili indirektna posljedica postupanja ponuditelja s kojim bude sklopljen ugovor o javnim uslugama u ovom postupku javne nabave.

 

6.7. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave:
do _____2015.g. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se _______2015.(____) u 12:00 sati u prostorijama sjedišta naručitelja, Marina, Ante Rudana 47, I kat.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz pisani dokaz o ovlasti.
Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene u Upisnik zaprimljenih ponuda Naručitelja. Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjelo pristigla ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda i to prvo izmjena i/ili dopuna ponude, a potom osnovna ponuda.
Naručitelj će o postupku javnog otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sukladno članku 22. Uredbe i Zakona o javnoj nabavi. Zapisnik će odmah po završetku postupka otvaranja ponuda biti stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Zapisnik će potpisati i nazočni predstavnici naručitelja i zapisničar te će se preslika zapisnika uručiti svim nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja, a ostalim ponuditeljima dostavit će se na njihov pisani zahtjev.

6.8. UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Ugovor o javnim uslugama će se zaključiti u skladu sa ponudom i Dokumentacijom za nadmetanje. Ugovor će se zaključiti nakon što odluka o odabiru postane izvršna.

6.9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok za donošenju odluke o odabiru je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6.10. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Obračun izvršenih usluga vršit će se posebno za geodetske usluge (izrada geodetske podloge) jednokratno po završetku svih geodetskih radova, a posebno za arhitektonske usluge (izrada idejnog projekta) jednokratno po završetku svih ugovorenih usluga.
Nakon izvršenog obračuna Izvršitelj usluga će dostaviti račun Naručitelju.
Prije slanja Naručitelju račun mora biti ovjeren od strane ovlaštenog nadzornog tijela koje će imenovati Naručitelj.
Plaćanje izvršenih usluga Naručitelj će izvršiti u roku od 30 dana od primitka ovjerenog računa .

Ne odobrava se plaćanje predujma.

Ako ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

6.11. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, sukladno članku 145. i članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa prethodnim stavkom smatrat će se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku pet dana, i to od dana:
objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

6.12. POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da sukladno članku 92. Zakona, pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. Zakona uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
U slučaju da javni naručitelj poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženih sukladno člancima 67. do 74. Zakona ne smatra se izmjenom ponude.
U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

6.13. IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
Naručitelj može, za vrijeme roka za dostavu ponuda, mijenjati dokumentaciju za nadmetanje. Izmjenu će učiniti dostupnom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, sukladno članku 31.stavku 5. Zakona o javnoj nabavi.

6.14 DOPUŠTEN NAČIN NUĐENJA
Naručitelj dopušta nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave.

6.15 DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.

6.16. PREGLED I OCJENA PONUDA
Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe naručitelja, a ako je potrebno i neovisne stručne osobe, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.
Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.
U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može, sukladno članku 92.stavku 1. do 5. ZJN u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva pozvati gospodarske subjekte da pojasne ili upotpune dokumente koje su predali radi dokazivanja sposobnosti izvršenja ugovora. Pojašnjenje ili upotpunjavanje smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koji su uklonjivi. Pojašnjenje ili upotpunjavanje ne smije rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata te ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom gospodarskom subjektu u postupku javne nabave. Također, sukladno članku 92.stavku 5. Zakona o javnoj nabavi naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva zatražiti pisano pojašnjenje ponude ako ponuda sadrži nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje javni naručitelj smatra uklonjivim. Takvo pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude niti izmjenom u rangiranju ponuda prema kriteriju za odabir ponude. Naručitelj će o postupku pregleda i ocjene te rezultatima pregleda i ocjene ponuda sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u skladu s člankom 23. Uredbe.

6.17. UVID U PONUDE
Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, javni naručitelj će na zahtjev ponuditelja omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi te pojašnjenja i upotpunjenja ponude sukladno članku 92. ovoga Zakona, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima sukladno članku 16. Zakona.

6.18. OSTALI UVJETI
Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br 90/11, 83/13, 143/13), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (Nar. nov. br.10/12 ) te s njima povezani drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Mamut
Dostaviti:
1. Objaviti u EOJN,
2.Pismohran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 1.

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015
P O N U D B E N I L I S T

 

PODACI O PONUDITELJU
zajednica ponuditelja (zaokružiti) da ne
naziv ponuditelja/
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem
sjedište ponuditelja/
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem

adresa za primanje pošte
(ako je različita od adrese sjedišta)
OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)
broj računa
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) da ne
sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) da ne
adresa e-pošte
kontakt osoba ponuditelja
ime, prezime i funkcija ovlaštene
osobe/a za potpisivanje ugovora
broj telefona
broj telefaksa

 

 

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti za iznos:

PONUDA br. __________________
cijena ponude bez PDV-a kuna
PDV kuna
cijena sa PDV-om kuna
rok valjanosti ponude najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda
mjesto i datum

 

 

tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja M.P. potpis ovlaštene osobe
„Napomena: sukladno točki 5.2.3. ove Dokumentacije za nadmetanje, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost“

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrazac 2.
NARUČITELJ:
OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-03/2015

PODACI O PODIZVODITELJU/PODISPORUČITELJU
(priložiti u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)

naziv ponuditelja
sjedište ponuditelja

OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)
naziv podizvoditelja
sjedište podizvoditelja

OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)
broj računa
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) da ne
adresa e-pošte
kontakt osoba podizvoditelja
broj telefona
broj telefaksa

Usluge koje će izvesti podizvoditelj _______________________________________________________
TROŠKOVNIK ____________________________________________________________________
(navesti točan naziv troškovnika iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje)
r. br. r.br. stavke troškovnika 1

jedinica mjere 2

količina
stavke 3
cijena stavke 4
ukupna cijena stavke troškovnika 5

postotni dio ugovora

1.
2.
3.
4.
5.

1 Popunjava se točan broj stavke troškovnika
2 Popunjava se jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava (komad ili druga mjerna jedinica)
3 Popunjava se količina stavke koju podizvoditelj isporučuje/izvodi/pruža
4 Popunjava se cijena stavke po jedinici mjere
5 Popunjava se ukupna cijena stavke troškovnika (umnožak količine stavke i cijene stavke)

Za izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga za koje nije navedeno da će biti izvedeni od strane podizvođača, izjavljujemo da ćemo iste izvesti vlastitim kapacitetima.
Naručitelj će neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.
Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.
Uz zahtjev odabrani ponuditelj mora naručitelju dostaviti podatke za novog podizvoditelja.
Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:
uvjete iz članka 67. i članka 68. ovoga Zakona ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,
uvjete iz članka 71. i članka 72. ovoga Zakona ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,
posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. ovoga Zakona, ako je primjenjivo.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
M.P. Ponuditelj:

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

______________________________________________
NAPOMENA: ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

Obrazac 3.
NARUČITELJ:
OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-03/2015

IZJAVA O NEKORIŠTENJU USLUGA PODIZVODITELJA

naziv ponuditelja ____________________________________________________________________
sjedište ponuditelja __________________________________________________________________
OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta_______________

Izjavljujemo da ćemo sve usluge koji su predmet ovog postupk javne nabave, evidencijski broj nabave MN-3/2015, Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica izvršiti samostalno, vlastitim kapacitetima, bez korištenja usluga podizvoditelja.

M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4.

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015

 

PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA
(obvezno priložiti uz Obrazac 1 -samo u slučaju zajedničke ponude )

Izjavljujemo da u postupku javne nabave, evidencijski broj nabave MN-3/2015, nastupamo kao zajednica ponuditelja, te dostavljamo zajedničku ponudu. U slučaju odabira, zajednica ponuditelja će zajednički izvršiti obveze iz ugovora. Odgovornost članova zajednice ponuditelja je solidarna.
Nositelj ponude je:
___________________________________________________________________________

Odgovorna osoba zajedničkih ponuditelja je:
_____________________________________________________

ČLAN br. 1.
naziv člana zajednice ponuditelja
sjedište člana zajednice ponuditelja

OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)
broj računa
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) da ne
adresa e-pošte
kontakt osoba ponuditelja
ime, prezime i funkcija ovlaštene
osobe/a za potpisivanje ugovora
broj telefona
broj telefaksa

PODACI O PREDMETU NABAVE
DIO premeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
KOLIČINA predmeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
VRIJEDNOST i POSTOTNI DIO predmeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja

Član 1.
M.P.
(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

ČLAN br. ___.

naziv člana zajednice ponuditelja
sjedište člana zajednice

OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta)
broj računa
navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) da ne
adresa e-pošte
kontakt osoba ponuditelja
ime, prezime i funkcija ovlaštene
osobe/a za potpisivanje ugovora
broj telefona
broj telefaksa

PODACI O PREDMETU NABAVE
DIO premeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
KOLIČINA predmeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
VRIJEDNOST i POSTOTNI DIO predmeta nabave koji će izvršavati član zajednice ponuditelja

Član __.
M.P.
(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA: ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja.
Obrazac 5.

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015
Temeljem članka 67. stavak 1. točka 1., i stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 90/11. i 83/13.), dajem sljedeću

I Z J A V U O N E K A Ž N J A V A N J U
kojom ja,
____________________________________________________________________________________
(ime i prezime, broj osobne iskaznice, MB/OIB)
kao ovlaštena osoba za zastupanje
_____________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv naprijed navedenog gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda od slijedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 

M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Obrazac 6.
NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, odmah nakon izvršnosti odluke o odabiru, prije sklapanja ugovora, predati naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja, koje:
-iznosi 50.000,00 kuna;
-mora trajati najmanje 30 dana nakon završetka svih ugovorenih usluga i isporuke cjelokupne
ugovorene dokumentacije. Ukoliko Naručitelj ima prigovor na izvršene usluge odnosno na
sadržaj ili oblik dostavljene dokumentacije, trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora se
produžuje sve dok se ne otklone razlozi prigovora Naručitelja.
M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 

 

 

 

 

 

Obrazac 7.
NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015
IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

 

Izjavljujemo da smo kao ponuditelj na ovom javnom nadmetanju, evidencijski broj: MN-3/2015., upoznati sa svim odredbama iz Dokumentacije za nadmetanje i da prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne uvjete iz Dokumentacije, te se obvezujemo da ćemo izvršiti nabavu u roku za izvršenje svih usluga kao i pod ostalim zahtjevima i uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje i našoj ponudi.

 

M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 8.
NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015

 

Sukladno članku 72. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi dajem slijedeći

POPIS UGOVORA O USLUGAMA IZVRŠENIM U 2015. GODINI I TIJEKOM TRI GODINE
KOJE PRETHODE 2015. GODINI (214, 2013, 2012.)

 

r.br. naziv druge ugovorne strane
Predmet nabave (ugovora) datum završetka usluga vrijednost radova
(uz navođenje je li
uključen PDV)
1.

2.

3.

4.

5.

 

M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje
Obrazac 9.
NARUČITELJ: OPĆINA MARINA
PREDMET NABAVE: Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-3/2015

SADRŽAJ PONUDE
U ovom Sadržaju ponuditelj obvezno navodi od koliko se dijelova ponuda sastoji i popis dokumenata i ostalih priloga ponude.
Ponuda se sastoji od ________________ dijela.
Popis dokumenata i ostalih priloga ponude, po redoslijedu:

r.br. NAZIV DOKUMENTA, PRILOGA BR. STRANICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M.P.

mjesto i datum potpis osobe ovlaštene za zastupanje
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: UP/I-342-21/15-00/01
Ur. broj:2184/02-03/02-15-3
Marina, 07.10.2015.g.

NAZIV NARUČITELJA: OPĆINA MARINA
ADRESA NARUČITELJA: ANTE RUDANA 47, 21222 MARINA
OIB: 84238675791

DOPUNA
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZRADA GEODETSKE PODLOGE I IDEJNOG PROJEKTA
OBALE U POLJICIMA
(OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE)

Objavljujemo slijedeću dopunu dokumentacije za nametanje;

6.7. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave:
do 26.10.2015.g. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 26.10.2015.(__ponedjeljak__) u 12:00 sati u prostorijama sjedišta naručitelja, Marina, Ante Rudana 47, I kat.
OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: UP/I-342-21/15-00/01
Ur. broj:2184/02-03/02-15-5
Marina, 13.10.2015.g.

NAZIV NARUČITELJA: OPĆINA MARINA
ADRESA NARUČITELJA: ANTE RUDANA 47, 21222 MARINA
OIB: 84238675791

IZMJENA
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
IZRADA GEODETSKE PODLOGE I IDEJNOG PROJEKTA
OBALE U POLJICIMA
(OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE)

Objavljujemo slijedeću izmjenu dokumentacije za nametanje;

U točci 4.1.1. dodaje slijedeći tekst:
Ako je ponuditelj ili član zajednice ponuditelja Ured ovlaštenog inžinjera geodezije ili Zajednički ured ovlaštenih inžinjera geodezije kao dokaz prave sposobnosti potrebno je dostaviti dokaz o upisu u upisnik ureda ovlaštenih inžinjera geodezije komore odnosno dokaz o upisu u upisnik zajedničkih geodetskih ureda komore-dokaz o osnivanju ureda.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne sposobnosti iz točke 4.1.1. ovih Uputa osim za obavljanje stručnih gedetskih poslova za koje tražene dokaze treba dostaviti samo onaj član zajednice ponuditelja koji će te poslove izvršiti sukladno ponudi.
Točka 4.1.2. Dokumentacije za nadmetanje mjenja se i glasi:

Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.

Dokazi o posjedovanju ovlaštenja u ovom postupku javne nabave su:

1)Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodeskih poslova iz članka 10. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (”Narodne novine” br. 152/08, 61/11 i 56/13) koje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova te ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu. Suglasnost mora zadržavati odobrenje za obavljanje svih stručnih geodetskih poslova koji su predmet ovog nadmetanja.
U slučaju zajednice ponuditelja dovoljno je da traženu suglasnost dostavi jedan član zajednice ponuditelja.

2) Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata i inžinjera za projektanta.
Ponuditelji i članovi zajednice ponuditelja koji su strane fizičke osobe, mogu dokazati posjedovanje odgovrajućeg ovlaštenja za obavljanje poslova projektiranja sukladno odredbama članaka 59-68. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15).).
Ponuditelji i članovi zajednice ponuditelja koji su strane pravne osobe, mogu dokazati posjedovanje odgovrajućeg ovlaštenja za obavljanje poslova projektiranja sukladno odredbama članaka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15).).

3) Ponuditelji koji stručne geodetske poslove obavljaju kao pravne osobe trebaju dostaviti dokaz da imaju zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog inžinjera geodezije.

Ponuditelji i članovi zajednice ponuditelja koji su strane pravne i fizičke osobe, posjedovanje ovlaštenja za obavljanje stručnih geodetskih poslova moraju dokazati u skladu s uvjetima određenim člancima 16. 17. i 18. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (”Narodne novine” br. 152/08, 61/11 i 56/13).

U toćci 6.6. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
Mjenjaju se odredbe o
Jamstvu o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti, te promjenjene glase;

1) Svi ponuditelji u ponudi moraju dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koje mogu nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti kao osiguranje od profesionalne odgovornosti u obliku i sadržaju određenom Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15) odnosno potvrdu Komore o preuzimanju osnovnog osiguranja od profesionalne djelatnosti ponuditelja, kao svog člana .
Iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna.
Ovim jamstvom moraju biti pokriveni svi rizici koji bi bilo Naručitelju bilo trećim osobama mogli uzrokovati štetu ili eventualni gubitak dobiti, a kao direktna ili indirektna posljedica postupanja ponuditelja s kojim bude sklopljen ugovor o javnim uslugama u ovom postupku javne nabave.

2) Svi ponuditelji u ponudi moraju dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koje mogu nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti kao osiguranje od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova obliku i sadržaju određenom Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (”Narodne novine” br. 152/08, 61/11 i 56/13) odnosno potvrdu Komore ovlaštenih inžinjera geodezije o preuzimanju osiguranja od odgovornosti za ovlaštenog inžinjera geodezije (ponuditelja ili zaposlenika ponuditelja).
Ovim jamstvom moraju biti pokriveni svi rizici koji bi bilo Naručitelju bilo trećim osobama mogli uzrokovati štetu ili eventualni gubitak dobiti, a kao direktna ili indirektna posljedica postupanja ponuditelja s kojim bude sklopljen ugovor o javnim uslugama u ovom postupku javne nabave.

Prilog 10. Dokumentacije za nadmetanje (Troškovnik) mjenja sa slijedećim podacima

Obalni pojas se proteže od točke A do točke B u duljini od cca 3200m. Snimanje obalnog pojasa 50m u more što iznosi cca 170 000 m2.
Kopneni dio od točke A do točke D snima se do ceste.
Od točke D do točke C u širini od 30m.
Od točke C do točke B snima se do ceste.
Ukupna kvadratura obalnog pojasa iznosi cca 80 000m2.

Izmjenjeni troškovnik objavljuje se kao poseban prilog dokumentacije za nadmetanje.

Kao dodatni prilog dokumentacije za nadmetanje objavljuje se pregledna karta u PDF formatu sa ucrtanim točkma A, B, C i D.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: UP/I-342-21/15-00/01
Ur. broj:2184/02-03/02-15-4
Marina, 06.10.2015.g.

NAZIV NARUČITELJA: OPĆINA MARINA
ADRESA NARUČITELJA: ANTE RUDANA 47, 21222 MARINA
OIB: 84238675791

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
IZRADA GEODETSKE PODLOGE I IDEJNOG PROJEKTA
OBALE U POLJICIMA
(OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE)

PREDMET: Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje –odgovor na upit

Na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta za pojašnjenje točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje koja se odnosi na dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti dajemo slijedeći odgovor:

“Ponuditelj će ispuniti uvjet minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ako uz popis ugovora o izvršenim uslugama dostavi jednu ili više potvrda o uredno ispunjenim uslugama izrade geodetskih podloga i/ili idejnih projekata uređenja otvorenog prostora čija je zbrojena vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave u ovom postupku (400.000,00 kuna bez PDV-a).”
OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

 

ISPRAVAK TROŠKOVNIKA ZA USLUGU IZRADE GEODETSKOG PODLOGE I IDEJNOG PROJEKTA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA POLJICA
REDNI
BROJ OPIS JEDINICA
MJERE KOLIČINA JEDINIČNA
CIJENA UKUPNO
1. Elaborat vjetrovalne klime
2. Idejni projekt uređenja obalnog pojasa naselja Poljica te dijela šetnice prema naselju Marina, duljine cca 2300,0 m, u 7 faza
Idejni projekt obuhvaća:
– tri sportske luke sa popratnim sadržajima
– uređene plaže na preostalom dijelu,
– prometnica sa šetnicom u zaleđu
– šetnica u obalnom pojasu između naselja Poljica i Marina
– vodovod, oborinska kanalizacija i elektroinstalacije područja zahvata
3. Ishođenje posebnih uvjeta od javnopravnih tijela
4. Izradba geodetske podloge područja zahvata koja uključuje:
4.1. Geodetski elaborat usklađenja katastarskih sa zemljišnoknjižnim podacima te elaborat ispravke međa po stvarnom stanju na području zahvata
4.2. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu (katastarsko-topografski plan) kopnenog dijela područja zahvata u m= 1:500, koji uključuje pomorsko dobro i susjedne parcele u pojasu od 30m, ukupne površine cca 80.000m2, duljine 3300m
4.3. Batimetrijski snimak morskog dijela područja zahvata M=1:500 u prosječnoj širini cca 50m , ukupne površine 170.000m2
4.4. Geodetska situacija građevine – prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (projektirano stanje na ortofoto snimci)
UKUPNO
Izrada geodetske podloge i idejnog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Poljica te dijela šetnice prema naselju Marina, za ishođenje lokacijske dozvole, duljine cca 23000m, po stavkama:

TROŠKOVNIK IZRADIO: DRAGAN JAKUS

 

Pin It on Pinterest

Skip to content