Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 21. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijelo je KonaČni prijedlog Detaljnog plana luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini u tekstualnom i grafičkom dijelu elaborat knjiga I i elaborat knjiga II u skladu s mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Detaljnog plana luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini objavljen u službenom glasniku Općine Marina 23/11 ( i na stranici www.marina.hr) stupio je na snagu 24. prosinca 2011. godine.

Plan je napravljen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Elementi na temelju kojih se izdaju dozvole (sve vrste dozvola prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji), a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi vaþećeg Prostornog plana uređenja Općine Marina (“Službeni glasnik Općine Marina” br. 5/02, 7/07).

Područje obuhvata Plana iznosi cca. 13,64 ha. Granica obuhvata Plana ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Detaljnog plana uređenja u mjerilu 1:1000.

Plan, sadržan u elaboratu Detaljnog plana uređenja luke nautiČkog turizma s obalnim pojasom u Marini sastoji se od:

KNJIGA I

1) Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

2) GrafiČki dio

0. Postojeće stanje M 1:1000

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna mreža M 1:1000

2.2. Elektroenergetska mreža M 1:1000

2.3. Telekomunikacijska mreža M 1:1000

2.4. Vodovodna i kanalizacijska mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

5. Uvjeti gradnje – plan parcelacije M 1:1000 KNJIGA II

KNJIGA II

3) Obavezni prilozi

A. Obrazloženje

B. Izvod iz dokumenta šireg podruČja

C. StruČne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

D. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima

E. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj

izradi, te sažetak dijelova tih dokumenata koji se odnose na sadržaj prostornog plana

F. Zahtjevi i mišljenja iz ĉlanka 79. i ĉlanka 94. Zakona o prostornom uređenju i

gradnji(NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

G. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

H. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

I. Sažetak za javnost

KNJIGA III

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Detaljni plana luke i nautiČkog centra s obalnim pojasom u Marini je u primjeni od 24. prosinca 2011. godine te se po istom u Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Ispostava Trogir, Put Mulina 1., Trogir, mogu dobiti sve potrebne dozvole.

Pin It on Pinterest

Skip to content