Sastavni dio godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2021. godinu su:                                                                                                                                                                       

  1. OPĆI DIO sa prikazanim tablicama : Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji- tablica 1                                                                                                              

                                                         Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja – tablica 2                                                                                                                   

                                                         Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji- tablica 3                                                                                                                 

                                                         Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji- tablica 4                                                                                                                         

                                                         Račun financiranja prema izvorima financiranja- tablica 5                                                                                                               

U navedenim tablicama općeg dijela prikazani su prihodi i rashodi u odnosu na isto razdoblje protekle godine i u odnosu na plan tekuće godine.                                                                                                                                                                   

  1. POSEBNI DIO sa prikazanim tablicama: Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji- tablica 6

                                                               Izvršenje po programskoj klasifikaciji – tablica 7                                                                                                            

U navedenim tablicama posebnom dijela prikazano je ostvarenju rashoda u odnosu na plan tekuće godine.                                                                                                                                                               

  1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA PROGRAMA
  2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA
  3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE
  4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
  5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA                                                                                              
  6. IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM OBAVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA
  7. IZVJEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA.

                                                                                                                                                      

                                                                                              Članak 4.                                                                           

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marina objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                           

KLASA: 400-06/20-60/01                                                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća:                              

UR.BROJ: 2181-31-03/02-22-102                                                                                                                                                                          

Marina, 23. svibnja 2022.                                                                                                                                          Davor Radić                

Izvješće možete preuzeti u nastvaku:     

Ispis izvršenja proračuna

Pin It on Pinterest

Skip to content