Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu CIDPPU) Općine Marina.

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marina u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Općina Marina je za predmetnu prostorno plansku dokumentaciju provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene čiji rezultat je da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš provesti će se i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno mišljenju Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije  od 5. prosinca 2023. (KLASA: 352-01/23-0004/0046; URBROJ: 2181/1-10/06-23-4).

Pravna osnova za izradu i donošenje predmetne prostorno planske dokumentacije je Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Razlozi donošenja predmetne prostorno planske dokumentacije su:

  • formiranje zona poslovne namjene u naseljima Marina i Svinca, poslovne djelatnosti potrebno je smjestiti u blizini glavnih prometnih pravaca,
  • planiranje lokacije za gradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad,
  • ukidanje planiranog eksploatacijskog polja na sjevernoj strani brda Oblik u naselju Vrsine,
  • manje izmjene u tekstualnom dijelu Plana.

Ciljevi i programska polazišta CIDPPU su:

  • osiguranje prostora i lokacija za građevine poslovne namjene
  • rješavanje problema nelegalnog odlaganja građevinskog otpada na način da se planira lokacija za gradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

 

Prilozi:

Pin It on Pinterest

Skip to content