Na temelju čl. 23. st.3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“ br. 64/08) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

INFORMACIJU O JAVNOJ RASPRAVI

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ UPU

uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica

 

I.

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedloga UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica započeti će dana 15. ožujka 2019.godine i trajati će do  13. travnja 2019. godine.

 

Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak Studije te Prijedlog UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica biti će sa danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.marina.hr.

 

II.

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlog UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica može se obaviti od  15. ožujka  2019.   do 13. travnja 2019. svakog  radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorima Općine Marina.

 

III.

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedloga predmetnog UPU-a održati će se dana 20. ožujka 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Marina.

Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, izrađivača Prijedloga UPU-a  i ovlaštenika.

 

IV.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina ili na e-mail adresu: tajnica@marina.hr – zaključno s danom 13. travnja 2019. godine.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur

 

KLASA:351-02/18-20/10

UR.BROJ:2184/02-03/01-19-21

Marina, 27.02.2019.godine

 

Pin It on Pinterest

Skip to content