REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:351-02/18-20/05

UR.BROJ: 2184/02-03-01/19-4

Marina, 23. svibnja 2019. godine

 

 

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina

 

 

Općina Marina započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu ID PPU) Općine Marina  temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 29.ožujka 2018. (KLASA: 351-02/18-03/0055, URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002).

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Marina. Nacrt predmetnih ID PPU  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

 

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU Općine Marina objavljuje se na Internet stranici Općine Marina www.marina.hr .

 

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Marina. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF:Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content