REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 350-02/17-20/10

UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-20

Marina, 13. veljače 2019. god.

 

-svima-

PREDMET:  informacija za javnost

 Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) nositelj izrade plana obavještava javnost da je započeo postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina sukladno Odluci Općinskog vijeća  o II Izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina donesenoj na 16. sjednici općinskog vijeća dana 17. siječnja 2019. godine, a objavljenoj u Službenom glasniku Općine Marina broj 5/2019.

Ova informacija objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Marina i u informacijskom sustavu.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

 

Prilog:

  1. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUOM

 

PDF: Informacija za javnost

Pin It on Pinterest

Skip to content