Početak zahvata je priključak na Županijsku cestu ŽC6135, a na kraju zahvata planirana prometnica ostvaruje vezu na dužobalnu prometnicu (kardinala Alojzija Stepinca). Planirana prometnica je dužine 1140 metara.

Projektnim rješenjem obuhvaćena je i rekonstrukcija priključka na Županijsku cestu ŽC6135 kojim je zahvaćena trasa županijske ceste u dužini 205 m, te veza na nastavak dužobalne prometnice prema istoku u duljini 120 metara.

Zahvat predviđa rekonstrukciju postojećih neuvjetnih prometnica, te izgradnju novih dionica.

Predmetnim zahvatom obuhvatiti će se sljedeće komunalne instalacije:

– vodoopskrba,

– fekalna kanalizacija,

– oborinska kanalizacija,

– instalacije EE i JR,

– EKI.

Prometnice su planirane s kolnikom širine 6 i 5,5 metara. Duž cijelog zahvata biti će osiguran kontinuitet pješačkih pločnika koji se na kraju spajaju s novom obalnom šetnicom.

Duž trase neće doći do rušenja ili uklanjanja postojećih objekata, te će se zahvat uskladiti s zatečenim kolnim ulazima u postojeće građevinske parcele.

Nakon izgradnje obale i prometnice duž iste, očekuje nas novi, iznimno zahtjevan posao izgradnje dugoočekivane obilanice Marina.

PDF: Građevinska dozvola (7)

Pin It on Pinterest

Skip to content