Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) i članka 50. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 11/14 i 20/15 ) Općinski načelnik Općine Marina donosi

IV IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

U Planu nabave Općine Marina za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 1/2016, 6/16 i 8/16) u članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna , te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manja od 500.000,00 kuna“ mijenja se predmet nabave pod rednim brojem 53. kako slijedi:

 

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA PREGLED IZMJENA
53. Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju javne rasvjete -I faza do 1000 rasvjetnih mjesta 40.000,00 1178 Smanjenje   obuhvata projekta

 

Članak 2.

Ostale odredbe Plana nabave za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 01/16, 06/16, 08/16) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr.

 

KLASA:             402-08/16-80/75

URBROJ:         2184/02-03/01-16-1  

Marina,           01. kolovoza 2016. godine

 

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

PDF: IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.G

 

Pin It on Pinterest

Skip to content