Proračun općine Marina za 2012.godinu donešen je na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.12.2011.g., na kojoj su bili nazočni Vijećnici HDZ-a, Nezavisne liste Ante Mamuta, Nezavisne liste pok. Igora Radića, HSU-a, bez vijećnika SDP-a.

Naime na 21.sjednici Vijeća bio je predložen proračun u iznosu od 21 176 500,00 kn u prihodima i rashodima, te kao takav nije donešen od strane Vijećnika. Vijećnici HDZ-a donošenje proračuna su uvjetovali prihvaćanjem njihovim amandmana koji su se odnosili na smanjenje ovih pozicija proračuna:

– izgradnja cjevovoda i asfaltiranje nerazvrstanih cesta za 1.600.000,00 kn,

– izgradnuju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta za 250.000,00 kn,

– izrada projekata i geodetskih podloga za 200.000,00 kn,

– izgradnja zaobilaznice Marina za 300,000,00 kn,

– smanjeni su troškovi za predstavnička tijela i načelnika, te za jedinstveni upravni odjel na plan proračuna iz 2011,

– da se povećaju planirani troškovi za financiranje političkih stranaka za 135.000,00 kn.

Prihvaćanje amandmana vijećnika HDZ-a, vijeće je donijelo proraČun za 2012.g. u iznosu od 17.774.200 kn.

REAGIRANJE NAČELNIKA NA DONESENI PRORAČUN:

Prihvatio sam proraČun imaući u vidu da neprihvaćanjem predloženih amandmana vraća Općinu Marina unazad, te bi se morali održati prijevremeni izbori. Provođenjem prijevremenih izbora stvorili bi se nepotrebni troškovi te bi se Općina Marina poslije dvije godine stabilizacije i trenda rasta prihoda nad rashodima bila ponovo dovedena na umjetan naČin u nestabilno stanje. Imajući u vidu da od općinskog proraČuna ovisi djeČji vrtić, odvoz smeća, preko 20 djelatnika Općine, razne kulturne i sportske udruge prihvatio sam ovakav proraČun. Najviše mi smeta što smo kroz amandmane skinuli dio sredstava za glavne projekte koje smo kroz ove dvije godine pripremali, a povećali dio koji se odnosi na politiČke stranke i to 10 puta više.

Pin It on Pinterest

Skip to content