Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), čl. 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.), članka 48. st. 1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i čl. 50. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina )“ broj 11/14 i  20/15.) Općinski načelnik Općine Marina, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine  Marina, dana 21. lipnja 2016. godine donosi

 

IZMJENU PLAN PRIJMA

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2016. godinu

 

Članak l.

Članak 2. Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/16) mjenja se i glasi:

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

– 1 sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravnog smjera koji će se osposobljavati za višeg referenta za poslove lokalne samouprave,

– 1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom ekonomskog smjera koja će se osposobljavati za administrativnog referenta

Članak 2.

Ostale odredbe plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/16)

Članak VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina a objaviti će se i na web stranici Općine Marina i oglasnoj ploči Općine Marina.

 

Klasa: 132-01/16-10/01

Ur. broj: 2184/02-03/01-16-2

Marina, 21. lipnja 2016. godine

 

                                                                                               Općinski načelnik:

                                                                                                     Ante Mamut

PDF: Izmjena plana prijema

  

Pin It on Pinterest

Skip to content