Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije.
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Postupci revizije provedeni su od 8. srpnja 2020. do 2. studenoga 2021.

PDF: Općina Marina – Izvješće s ugrađenim očitovanjem bez potpisa (003)

Pin It on Pinterest

Skip to content