OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
   
Datum dokumenta 20. siječnja 2022. godine
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta Izvješće

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta? U postupku savjetovanja javio se 1 predstavnik zainteresirane javnosti
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

Da

 

Internetska stranica Općine
  20.12.2021.-19.01.2022.

Internetska stranica Općine

Savjetovanje je trajalo 30 dana

   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

Javio se 1 predstavnik zainteresirane javnosti koji nije želio javnu objavu svojih osobnih podataka
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

Prihvaćaju se primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti te će po istim biti izmijenjen tekst Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Razlozi prihvaćanja primjedbi:

Izračun cijene javne usluge nije direktno vezan za količinu proizvedenog miješanog komunalnog otpada kao što stoji u nacrtu Odluke. Ispravna formulacija bila bi da se troškovi minimalne javne usluge raspoređuju na korisnike usluge prema opterećenju sustava gospodarenja otpadom. Naime, količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada nije precizan pokazatelj opterećenja sustava gospodarenja otpadom na nekom području iz razloga što većina primorskih gradova zbog ljetne sezone proizvedi velike količine otpada u kratkom vremenskom periodu (najčešće 3 mjeseca) zbog velikog broja turista. Takav pritisak na sustav gospodarenja otpadom nekog područja u kratkom vremenu uzrokuje neproporcionalne mjesečne troškove kada se sagledavaju godišnji troškovi komunalne tvrtke. Npr., komunalne tvrtke moraju zbog ljetne sezone biti u pripravnosti i posjedovati veći broj komunalnih vozila kako bi mogle održati funkcionirajući sustav prikupljanja otpada dok im je van sezone potreban višestruko manji broj vozila, a troškovi amortizacije svih vozila protežu se kroz cijelu godinu, ne samo u sezoni.

Isto tako, što se tiče opterećenja sustava gospodarenja otpadom, u cijenu minimalne javne usluge za korisnike u kućanstvu ulazi puno veći broj usluga nego za korisnike u nekućanstvu. Pa tako, u cijenu minimalne javne usluge korisnicima u kućanstvu osim miješanog komunalnog otpada ulazi i besplatan odvoz reciklabilnog otpada i jednom godišnje glomaznog otpada s lokacije obračunskog mjesta. Za korisnike u ne kućanstvu cijena minimalne javne usluge uzima u obzir samo miješani komunalni otpad (ostale se usluge dodatno naplaćuju). S obzirom na navedeno, korisnici u kućanstvu koji su brojniji s više usluga koje ulaze u cijenu minimalne javne usluge, više opterećuju sustav gospodarenja otpadom nego korisnici koji nisu u kućanstvu.

Primjedba da korisnik koji nije kućanstvo ima četiri puta veću cijenu minimalne javne usluge od korisnika koji je kućanstvo se prihvaća zbog opisa formulacije cijene „srazmjerno ukupno proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada“. Kako je navedeno i objašnjeno prije, točna formulacija trebala bi glasiti „srazmjerno opterećenju sustava gospodarenja otpadom“.

Svi korisnici usluge, kućanstvo i ne kućanstvo, dužni su plaćati cijenu minimalne javne usluge u svim obračunskim razdobljima osim onih korisnika koji su vlasnici nekretnine koja se trajno ne koristi (svih 12 mjeseci), kao što je navedeno zakonskim odredbama.

U nastavku dostavljamo parametre, procjene i izračune vezane uz cijenu minimalne javne usluge.

ULAZNI PARAMETERI

–           Ukupni godišnji trošak komunalne tvrtke (bez ulaganja) = 3.500.000,00 kn

–           Broj korisnika – kućanstvo = 3.340 korisnika

–           Broj korisnika – ne kućanstvo = 78 korisnika

PROCJENE

–           Troškovi za izračun cijene minimalne javne usluge = 2.391.600,00 kn (68,3% ukupnih troškova komunalne tvrtke)

–           Opterećenje sustava gospodarenja otpadom od strane korisnika kućanstva (broj korisnika, odvoz MKO, reciklabilnog otpada, glomaznog otpada itd.) = 92%

–           Opterećenje sustava gospodarenja otpadom od strane korisnika ne kućanstva (broj korisnika, odvoz MKO) = 8%

IZRAČUNI

1.         CMJU za kućanstvo = troškovi CMJU * opterećenje sustava za kategoriju korisnika kućanstvo / broj korisnika / 12 mjeseci

= 2.391.600,00 kn * 92% / 3.340 korisnika / 12 mjeseci = 55,00 kn

2.         CMJU za ne kućanstvo = troškovi CMJU * opterećenje sustava za kategoriju korisnika ne kućanstvo / broj korisnika / 12 mjeseci

= 2.391.600,00 kn * 8% / 78 korisnika / 12 mjeseci = 200,00 kn

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova

Izvješće o provedenom savjetovanju objaviti će se na internetskim stranicama Općine Marina- www.marina.hr.

KLASA: 363-02/21-20/27

URBROJ: 2181-31-03/05-22-4

Marina, 20. siječnja 2022. g.

PDF: Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Pin It on Pinterest

Skip to content