REPUBLIKA HRVATSKA

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:601-02/21-20/07

UR.BROJ: 2184/02-02/01-21-2

Marina, 31. svibnja 2021.

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Dječjeg vrtića “MARINA” – Marina

Predložena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Dječjeg vrtića “MARINA” – Marina usklađuje se sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07. 94/13 i 98/19).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Dječjeg vrtića “MARINA” – Marina. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Dječjeg vrtića “MARINA” – Marina “  do 08. lipnja 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koja će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

V.D. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

Pin It on Pinterest

Skip to content