REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2181-31-03/01-22-3
Marina, 20. listopada 2022.godine

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Proračuna Općine Marina za 2023. godinu s
projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Predloženi Proračun donosi se u skladu s Zakonom o proračunu, te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Nacrt Proračuna dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Proračun Općine Marina za 2022 s projekcijama za 2024. i 2025. godinu“ do 20.11.2022. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Proračuna koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.
PROČELNICA
Darija Najev Jurač, dipl.iur.

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE PRORAČUN 2023. S PROJEKCIJAMA

PRORAČUN ZA 2023.SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZAC-proračun savjetovanjedocx

Pin It on Pinterest

Skip to content