REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

Klasa:UP/I-340-03/12-30/02

     Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2

     Marina,16.05. 2012 .g.

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

 

 

 

SADRŽAJ:

1.OPĆI PODACI

2.PODACI O PREDMETU NABAVE

3.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

4.ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

5.PODACI O PONUDI

6.OSTALE ODREDBE

 

PRILOZI:

 1. Ponudbeni list;

2.   Troškovnici (Marina, Pozorac, Poljica, Mitlo, Blizna Donja, Dograde-naselje, Vrsine, Najevi, Dograde kod br. 19, Svinca, Vinišće, Rastovac, Sevid 1 i 2, Sevid 3, Sevid 4 i Sevid 5;

3.   Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta određenih ovom dokumentacijom;

4.   Izjava o zajednici ponuditelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPĆI PODACI

– naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, OIB: 84238675791,

tel. 021/889-088, fax 021/796-541, www.marina.hr,  opcina-marina@st.t-com.hr

– osoba ili služba zadužena za kontakt: Općina Marina, Jedinstveni upravni odjel

evidencijski broj nabave: MN-13/12

-popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, dalje u tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje:

-ne postoje takvi subjekti.

– vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave

– procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kuna

– vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): ugovor o javnim radovima

– navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: ugovor o javnoj nabavi

– navod provodi li se elektronička dražba: Ne

 

 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

-opis predmeta nabave: asfaltiranje kolnika nerazvrstanih cesta.

 

dozvoljeno je nuditi samo cjelokupni predmet nabave.

-količina predmeta nabave:

-vidi troškovnik!

 

-tehničke specifikacije:

 

-mjesto izvršenja:  javni radovi asfaltiranja kolnika nerazvrstanih cesta izvodit će se

naseljima:

Marina, Sevid, Pozorac, Poljica, Svinca, Dograde, Vinišće, Najevi, Vrsine, Rastovac, Mitlo i Blizna Donja.

 

-rok završetka radova: 5 mjeseci od početka radova.

 

 

 

 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

1. Ako je ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje ponuditelja  izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz  točke 1. ponuditelj je  dužan  u ponudi  dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe ponuditelja ne izdaju dokumenti iz stavka 2. ovoga članka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz  točke 2. ponuditelj je dužan  u ponudi  dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje takav dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja (ne primjenjuje se  na ponuditelje čije je sjedište u Republici Hrvatskoj).

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 1. i 2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan, u zajedničkoj ponudi, dostaviti za sebe dokaze iz točke 1. i 2.

 

3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke 1. i 2.

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja  naručitelj se može  obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

 

– ostali razlozi za isključenje ponuditelja koje je Naručitelj utvrdio u ovom postupku javne nabave  sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi te dokumenti kojima  ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

 

1. ako je ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

U slučaju zajednice ponuditelja , okolnosti iz točke 1.  utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, što znači da će zajednica ponuditelja biti isključena iz postupka javne nabave, ako je bilo koji od članova zajednice ponuditelja ili odgovorna osoba člana počinio profesionalni propust iz točke 1.

 

Dokaz da ne postoje razlozi isključenja:

Ponuditelji nisu obvezni dostavljati u ponudi nikave posebne dokaze o nepostojanju okolnosti iz točke 1.

 

Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja, neizvršavanje djela ugovora ili cijelog ugovora ili do drugih težih posljedica.

Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja  u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, učinila prema Općini Marina ili trećim osobama.

 

 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

– uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

 

Svaki  ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

Svaki  ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati posjedovanje suglasnosti za izvođenje radova prema posebnom propisu.

 

Dokazi pravne i poslovne sposobnosti u ovom postupku javne nabave su

1.Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta ponuditelja kojim se dokazuje upis u odgovarajući  registar, a ako se izvodi iz registra ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja  okolnosti iz točke 1.  utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan u zajedničkoj ponudi dostaviti za sebe dokaze iz točke 1.

 

2. Suglasnost za izvođenje radova skupine H2, H3, H5, H10 i H11, Ministarstva zaštite

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz Pravilnika o suglasnostima za započinjanje

djelatnosti građenja (Narodne novine br.  43/09), neovjerena preslika.

 

-minimalne razine financijske sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Minimalna razina financijske sposobnosti u ovom postupku javne nabave su slijedeće:

1. Visina ukupnog prometa ponuditelja , u prethodnoj godini (za koju postoji odgovarajuće financijsko izvješće) ne smije biti manja od procjenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

-bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta ponuditelja,

U slučaju zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja do potrebne minimalne visine prometa određene ovom točkom.

 

2.Ponuditeljev glavni račun  kod poslovne banke, preko kojeg posluje, ne smije biti blokiran u trenutku izdavanja potvrde o solventnosti, niti smije biti u blokadi više od ukupno 30 dana u  razoblju od 6 mjeseci unatrag od dana izdavanja dokumenta.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, Taj  dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja solventnost treba dokazati samo vodeći član zajednice ponuditelja (nositelj ponude).

 

 

 

-minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

1.Svaki ponuditelj treba dokazati da je u u proteklih pet godina koje prethode ovom nadmetanju uspješno izvršio barem jedan ugovor na radovima koji su predmet ovog nadmetanja.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je:

-smatrat će se da je ponuditelj zadovoljio uvjet sposobnosti iz točke 1. ako u svojoj ponudi dostavi najmanje jednu potvrdu Naručitelja o uredno ispunjenim ugovorima s radovima koji su  predmet ovog nadmetanja ili sličnim radovima, a koje je ponuditelj izveo u  posljednjih pet godina.

Potvrde o uredno ispunjenim  ugovorima  moraju sadržavati sljedeće podatke:

–          naziv i sjedište ugovornih strana,

–          predmet ugovora,

–          vrijednost ugovora,

–          vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,

–          navod o uredno ispunjenim ugovornim obvezama.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, umjesto potvrde ponuditelj može

dostaviti  izjavu sa navedenim podacima uz obvezni dokaz da je potvrda na vrijeme

zatražena.

 

 

 

5. PODACI O PONUDI

– sadržaj i način izrade:

Ponuda treba sadržavati:

1. popunjeni ponudbeni list (prilog 1) koji mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom,                              

2. jamstvo za ozbiljnost ponude,

3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

4. sve tražene dokaze sposobnosti ponuditelja,

5. popunjen troškovnik (prilog 2),

6.sve izjave  i drugi traženi akti,  čija je dostava u ponudi određena ovom dokumentacijom za nadmetanje,

 

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se izrađuje iz jednog dijela.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se dostavlja u izvorniku u jednom primjerku.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku.

Ponude se briše neizbrisivom tintom.

Eventualni ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Nakon isteka roka za dostavu ponuda nisu dozvoljeni nikakvi ispravci u ponudi osim eventualne ispravke računske pogreške po zahtjevu Naručitelja.

 

-način dostave:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja (u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina).

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do roka određenog u  dokumentaciji za nadmetanje.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– tekst: “ponuda  za asfaltiranje –  ne otvaraj”.

 

 

-način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude mora sadržavati sve troškove izvršenja predmeta nabave  i sve eventualne popuste.

Cijena ponude mora biti izražena u apsolutnom iznosu.

Ponuditelji su dužni izraziti ukupnu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost po važećoj poreznoj stopi i ukupnu cijenu ponude sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijene su nepromjenjive za svo vrijeme trajanja ugovora.

 

 

-valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

 

– kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

– jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:

Hrvatski jezik, latinično pismo.

 

– rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.,

 

 

 

6. OSTALE ODREDBE

 

– odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Kod zajednice ponuditelja, ponudbeni list mora sadržavati naziv i sjedište ponuditelja, adresu, OIB , broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona, i broj faksa, za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja dužan je za sebe dostaviti dokaze da ne postoje obvezni razlozi isključenja (glava 3. točke 1. i 2.).

 

Ukoliko zajednička ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija

ponuda,  gospodarski subjekt-nositelj ponude je dužan u roku od 4 (četiri) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru naručitelju dostaviti  sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, sa svim elementima i podacima

o zajednici ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji  dio predmeta nabave će izvršiiti svaki gospodaraski subjekt iz zajedničke ponude, značenje solidarne odgovornosti, odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorene obveze. Predmetni sporazum mora biti potpisan od svih članova zajedničke ponude.

U slučaju zajednice ponuditelja  svi članovi zajednice pojedinačno dužni su dostaviti izvod iz odgovarajućeg registra (dokaz pravne i poslovne sposobnosti točka 1. glave 4).

U slučaju zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa (dokaz financijske sposobnosti) može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja do potrebne minimalne visine prometa određene ovom dokumentacijom.

Dokaz o solventnosti treba dostaviti samo vodeći član zajednice ponuditelja.

 

 

– odredbe koje dnose na podizvoditelje:

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te slijedeće podatke  o svim predloženim podizvoditeljima:

-dio predmeta nabave koji će izvršiti podizvoditelj sa količinom, cijenom i rokom isporuke,

-podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

 

– vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena:

1.Ponuditelji su dužni kao sastavni dio ponude dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos od 30.000,00 kuna. Jamstvo ne smije biti oštećeno ili probušeno uvezom, već ga je potrebno uložiti u PVC fascikl i sve zajedno uvesti u ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj može naplatiti od ponuditelja u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3.  Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj može pristupiti naplati jamstva odmah po nastanku navedenih okolnosti.

 

Naručitelj može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude od izabranog ponuditelja i u slučajevima  da ponuditelj odbije  potpisati ugovor o javnoj nabavi  ili se ogluši na poziv naručitelja da pristupi potpisivanju ugovora o javnoj nabavi i to  protekom roka od 10 dana od primitka poziva naručitelja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi.

Naručitelj može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude od izabranog ponuditelja i u  slučaju da izabrani ponuditelj ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka i naknadu štete u roku od 10 dana od primitka poziva naručitelja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi ili ukoliko dostavljeno jamstvo nije ispravno.

 

2.Jamstvo za  uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka i naknadu štete izabrani ponuditelj treba dostaviti naručitelju u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (uključujući PDV).

Ugovor o javnoj nabavi Naručitelj ne može potpisati bez primitka ovog jamstva.

 

– datum, vrijeme i mjesto dostave  ponuda i javnog otvaranja ponuda:

Ponude treba dostaviti najkasnije do 05.06.2012. godine do 12,00 sati u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Javno otvaranje ponuda održat će se 05.06.2012. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

– rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen:

60 dana od javnog otvaranja ponuda.

 

-rok, način i uvjeti plaćanja:

 Naručitelj će izvršiti plaćanje izvoditelju odnosno podizvoditelju u roku od 60 dana od

primitka  privremene ili okončane situacije ovjerene od nadzornog inžinjera.

 

– navod o primjeni uzanci (trgovačkih običaja), ako će se primjenjivati:

 

–naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Rok izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje je pet dana od objave poziva na nadmetanje.

 

– drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na

nadmetanje.  Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi takve

troškove bez obzira na ishod nadmetanja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

Sastavni dio ove dokumentacija za nadmetanje su i prilozi (1 do 4). Iste je potrebno popuniti, numerirati stranice i uvesti u ponudu.

 

Naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu odnosno proglasiti

nadmetanje nevažećim i odbiti sve ponude, bez ikakve odgovornosti prema

ponuditeljima, te ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u postupku

nadmetanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

PRILOG 1 – PONUDBENI LIST

1.Naručitelj: OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina

 

2.Ponuditelj: _________________________________________________________________

(Naziv i sjedište)

 

Adresa: ____________________________________________________________________

 

 

Mjesto i poštanski broj mjesta: _________________________________________________

 

 

OIB ponuditelja:

________________________________________________

 

 

Žiro račun i ime banke ponuditelja: ____________________________________________

 

 

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a:

__________________

(Upisati DA ili NE)

 

Adresa za dostavu pošte:

_______________________________________________________________

 

 

Adresa e-pošte ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Kontakt osoba ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Odgovorna osoba ponuditelja

 

_____________________________________________

 

 

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i priloga ponude ukoliko je različita od odgovorne osobe ponuditelja:

______________________________________________

 

 

Broj telefona i faksa ponuditelja:

______________________________________________

 

(U slučaju zajednice ponuditelja podatke iz ove točke treba dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.)

 

3. Predmet nabave:

Proučili smo ponudbenu dokumentaciju, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje, te smo prema tim uvjetima spremni izvršiti:

-asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

 

 

4. Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

___________________________ Kuna

6. iznos poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

7. cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

8. rok valjanosti ponude:

_____________________________

datum ponude _________________

 

M.P.

 

 

_________________________________

                                                                                   (potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2: TROŠKOVNICI
Ponuditelj: ________________________________________________
 
Sjedište: ___________________________________________________
 
Telefon: _____________________
 
Telefax: ______________________
 
OIB: __________________

 

 

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     MARINA-NASELJE ZAPADNO OD GROBLJA I  DOLAC

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

DUŽINA=200,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Strojno čišćenje prometnice od nekvalitetnog

zemljanog materijala i raslinja sa utovarom i

odvozom na deponij                                                  m3           8,00

 

 

 

2.Dovoz tamponskog materijala, razastiranje

i valjanje tamponskog sloja                                       m3         45,00

 

 

 

3.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                        m2         600,00

 

 

 

UKUPNO:            

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA   MARINA

 

MJESTO:     POZORAC-PODUBAŠĆAK

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

DUŽINA=500,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

 

1.Strojni iskop oštećenog i nekvalitetnog asfalta i

tamponskog  sloja, na mjestima propadanja prometnice,

prometnice,dubine 20 cm, te utovar i

odvoz na deponij                                                         m3         50,00

 

2.Dovoz i ugradnja novog tamponskog sloja

sa razastiranjem i valjanjem                                        m3          50,00

 

 

3.Strojno čišćenje prometnice od raslinja kao

priprema za asfaltiranje                                               m2         300,00

 

 

4.Asfaltiranje prometnice (obnova starog asfalta)

sa špricanjem i ispuhivanjem AB-11 d=3 cm             m2           700,00

 

5.Asfaltiranje prometnice i proširenja

prometnice AB-11 d=4 cm                                          m2           500,00

 

 

UKUPNO:      

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA   MARINA

 

MJESTO:     POLJICA-PUT OPATIJE, DUŽINA=150,00m’, ŠIRINA=3,00m’

PUT POŽARA, DUŽINA=200,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Iskop kamenog materijala u svrhu izravnavanja

prometnice sa odvozom iskopanog

materijala na deponij                                                   m3         20,00

 

2.Čišćenje zemljanog materijala u svrhu izravnavanja

prometnice sa utovarom i odvozom iskopanog

materijala na deponij                                                   m3         10,00

 

 

3.Iskop upojnog bunara dim. 3,00×1,00×1,50 m, odvoz

iskopanog materijala na deponij,

betoniranje zidova i ploče d=10cm betonom

C 25/30, te nabava i ugradnja željezne,

pocinčane rešetke dim.3,00×0,25 m                          kom           1,00

 

 

4.Dovoz tamponskog materijala, razastiranje,

planiranje i valjanje tamponskog sloja                        m3         50,00

 

 

5.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                      m2        1.050,00

 

 

UKUPNO:     

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     MITLO-KOD GROBLJA

 

PREDMET: Parkiralište vozila

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja               m3          35,00

 

 

 

2.   Asfaltiranje parkirališta AB-11 d=4 cm                 m2           300,00

 

 

UKUPNO:          

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINA:     MARINA

 

MJESTO:     BLIZNA DONJA

 

DUŽINA= 50,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

PREDMET:   Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

1.   Dovoz tamponskog materijala, razastiranje,

planiranje i valjanje tamponskog sloja                      m3         20,00

 

 

2.   Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                    m2           150,00

 

 

 

UKUPNO:               

 

 

 

 

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA   MARINA

 

MJESTO:     DOGRADE-NASELJE

 

DUŽINA= 200,00m’

 

PREDMET:  Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Strojni iskop oštećenog asfalta i tamponskog sloja

na mjestima propadanja prometnice sa

utovarom i odvozom na deponij                             m2         200,00

 

 

2.Dovoz tamponskog materijala, razastiranje,

planiranje i valjanje tamponskog sloja                   m3          30,00

 

 

3. Asfaltiranje prometnice (obnova starog asfalta)

sa špricanjem i ispuhivanjem AB-11 d=3 cm        m2            100,00

 

4.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                    m2            200,00

 

 

 UKUPNO:                

 

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     VRSINE-NASELJE

 

DUŽINA= 200,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

PREDMET:  Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1. Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja             m3         35,00

 

 

 

2.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm

širine 3,00 m i dužine 200,00 m                           m2         600,00

 

 

 

UKUPNO:            

 

 

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     NAJEVI-NASELJE

 

DUŽINA= 200,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

PREDMET:  Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Asfaltiranje prometnice (obnova starog asfalta)

sa špricanjem i ispuhivanjem AB-11 d=3 cm            m2           300,00

 

 

2.Strojni iskop oštećenog asfalta i tamponskog

sloja na mjestima propadanja prometnice

i utovar i odvoz na deponij                                         m2         300,00

 

3.Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja                   m3         30,00

 

 

4. Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                     m2           300,00

 

 

 

UKUPNO:             

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

NARUČITELJ:   OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     DOGRADE-KOD BROJA 19

 

DUŽINA= 150,00m’, ŠIRINA=2,50m’

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Strojno čišćenje zemljanog materijala sa

utovarom i odvozom na deponij                                m3          30,00

 

 

2.Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja                  m3          40,00

 

 

3.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                       m2          375,00

 

 

UKUPNO:                  

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SVINCA-NASELJE

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

DUŽINA= 300,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Strojno čišćenje zemljanog materijala sa

utovarom i odvozom na deponij                                m3        15,00

 

 

2. Dovoz tamponskog materijala, planiranje

i valjanje tamponskog sloja                                       m3         50,00

 

 

3.   Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                    m2         900,00

 

 

 UKUPNO:   

 

 

 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     VINIŠĆE-BUMBACI (POVIŠE CRKVE)

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

DUŽINA= 200,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Strojno čišćenje prometnice od zemljanog

materijala i raslinja sa utovarom i odvozom

na deponij                                                                 m3        15,00

 

 

2. Iskop oštećenog asfalta i tamponskog

sloja na mjestima propadanja prometnice

uključujući i zapilavanje asfaltnog sloja,

utovar u kamion i odvoz na deponij                       m2       100,00

 

 

3.Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja                 m3         60,00

 

 

4.Izrada nosivog sloja asfalta na mjestima

propadanja prometnice BNS 16 d = 4 cm                m2          100,00

 

5. Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm

uz prethodno špricanje postojećeg asfalta              m2         600,00

 

 

 

 UKUPNO:              

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     RASTOVAC-NASELJE

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica

DUŽINA= 100,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

1.Čišćenje zemljanog materijala sa odvozom

na deponij                                                                 m3           5,00

 

 

2.Dovoz tamponskog materijala, planiranje,

izravnavanje i valjanje tamponskog sloja                 m3         15,00

 

 

3. Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                   m2         300,00

 

 

 

     UKUPNO: 

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 26.04.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica SEVID

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

                              TROŠKOVNIK RADOVA

 

SEVID 1) i 2)  PROMETNICA: OŠTRICA MALA (BOČIĆ) PREMA ISTOKU

I DIO CENTRALNE CESTE –DUŽINA x ŠIRINA110 m x 2,5 m + 30 m x 3 m

 

            I  ASFALTERSKI RADOVI

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

1.Strojno čišćenje prometnice, prije asfaltiranja,

od zemljanog materijala i raslinja sa

utovarom i odvozom na deponij                                   m3       5,00

 

 

 

2.Nabava i dovoz tamponskog materijala, izravnavanje

prometnice i valjanje tamponskog sloja                        m3      28,00

 

 

 

3.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                         m2     375,00

 

 

           UKUPNO:

 

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET:  RASVJETA ULICA

 

 

 

                              TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

SEVID 1) i 2)  PROMETNICA: OŠTRICA MALA (BOČIĆ) PREMA ISTOKU

 

 

 

               II   ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 1. Strojni iskop kanala za el. rasvjetu širine 0.40 m’,

dubine 0,60 m’ u dužini 120,00 m’                                      m³        29,00

 

 1.  Dobava i polaganje el. kabela za rasvjetu PPO od

Al. 4×25 mm                                                                      m’       130,00

 1. Dobava i polaganje gromobranske traka

s uzemljenjem                                                                     m’       125,00

 

 1. Dobava i ugradba pijesk frakcije 0-8 mm  kao

zaštita el. kabela                                                                 m³       10,00

 1. Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa                          m³        19,00

 

 1. Utovar i odvoz viška iskopanog materijala

na deponij                                                                           m³        10,00

 

             UKUPNO:

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

REKAPITULACIJA:

 

 

SEVID 1) i 2)  PROMETNICA: OŠTRICA MALA (BOČIĆ) PREMA ISTOKU

I DIO CENTRALNE CESTE

 

 

 

 

 

 

I   ASFALTERSKI RADOVI ………………………………………

 

II  ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI………………………

 

 

  UKUPNO:

PDV 25%

 

 SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica SEVID

 

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                              TROŠKOVNIK RADOVA

 

SEVID 3) GORNJE MILINE (NA ISTOČNOJ OBALI „ŠETNICA“ OD TELEFONSKE

GOVORNICE DO «MIRAKULA»  DUŽINA=140,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

 

 

I  ASFALTERSKI RADOVI-ŠETNICA 

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

 

 1. Izravnavanje prometnice postojećim šljunkom

i valjanje tamponskog sloja                                          m2      420,00

 

 

 1. Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                       m2      420,00

 

 

 

           UKUPNO:               

 

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET:  RASVJETA ULICA

 

 

                              TROŠKOVNIK RADOVA

 

SEVID 3) GORNJE MILINE (NA ISTOČNOJ OBALI „ŠETNICA“ OD TELEFONSKE

GOVORNICE DO «MIRAKULA»

 

 

              II  ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 1. Strojni iskop kanala za el. rasvjetu širine 0.40 m’,

dubine 0,60 m’ u dužini 870,00 m’                                      m³        34,00

 

 1.  Dobava i polaganje el. kabela za rasvjetu PPO od

Al. 4×25 mm                                                                      m’       155 ,00

 1. Dobava i polaganje gromobranske traka

s uzemljenjem                                                                     m’       140,00

 

 1. Dobava i ugradba pijesk frakcije 0-8 mm  kao

zaštita el. kabela                                                                 m³         10,00

 1. Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa                          m³        24,00

 

 1. Utovar i odvoz viška iskopanog materijala

na deponij                                                                           m³          10,00

 

             UKUPNO:

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

REKAPITULACIJA:

 

 

 

SEVID 3) GORNJE MILINE (NA ISTOČNOJ OBALI „ŠETNICA“ OD TELEFONSKE

GOVORNICE DO «MIRAKULA»

 

 

 

 

 

I   ASFALTERSKI RADOVI ………………………………………

 

II  ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI………………………

 

 

 

  UKUPNO:

PDV 25%

 

 SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA  MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica SEVID

 

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

 

                              TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

 

SEVID 4) SPOJ CENTRALNE CESTE PREMA NASELJU  KRČI (PREMA MORU

ZAPADNO)  DUŽINA=140,00m’, ŠIRINA=2,5m’

 

 

 

 

I ASFALTERSKI RADOVI

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

 1. Nabava i dovoz tamponskog materijala, izravnavanje

prometnice i valjanje tamponskog sloj                              m3      26,00

 

 

 

 1. Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                            m2     350,00

 

 

           UKUPNO:

 

 

 

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA:

 

SEVID 4) SPOJ CENTRALNE CESTE PREMA NASELJU  KRČI (PREMA MORU

ZAPADNO) DUŽINA=140,00m’, ŠIRINA=2,5m’

 

 

 

 

I   ASFALTERSKI RADOVI ………………………………………

 

 

 

  UKUPNO:

PDV 25%

 

 SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

 

 

 

 

NARUČITELJ:  OPĆINA   MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica SEVID

 

 

SVE PREMA O.T.U. ZA RADOVE NA CESTAMA

 

 

                           TROŠKOVNIK RADOVA

 

SEVID 5) OD  TRAFOSTANICE BR.6 PREMA ZAPADU

DUŽINA=140,00m’, ŠIRINA=3,00m’

 

 

                      I ASFALTERSKI RADOVI

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 

 1. Strojno čišćenje prometnice prije asfaltiranja

od zemljanog materijala i raslinja sa

utovarom i odvozom na deponij                                     m3        10,00

 

 

 

2.Nabava i dovoz tamponskog materijala, izravnavanje

prometnice i valjanje tamponskog sloja                         m3         32,00

 

 

 

3.Asfaltiranje prometnice AB-11 d=4 cm                          m2         420,00

 

           UKUPNO:

 

 

  BILJEŠKA: obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA

 

MJESTO:     SEVID

 

PREDMET:  RASVJETA ULICA

 

 

 

          TROŠKOVNIK RADOVA

 

 

SEVID 5) OD  TRAFOSTANICE BR.6 PREMA ZAPADU

 

 

 

               II  ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI

 

 

J.MJ.      KOLIČINE       JED.CIJENA    IZNOS

 1. Strojni iskop kanala za el. rasvjetu širine 0.40 m’,

dubine 0,60 m’ u dužini 140,00 m’                                      m³        34,00

 

 1.  Dobava i polaganje el. kabela za rasvjetu PPO od

Al. 4×25 mm                                                                      m’       155,00

 1. Dobava i polaganje gromobranske traka

s uzemljenjem                                                                     m’       145,00

 

 1. Dobava i ugradba pijesk frakcije 0-8 mm  kao

zaštita el. kabela                                                                 m³       16,00

 1. Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa                          m³        18,00

 

 1. Utovar i odvoz viška iskopanog materijala

na deponij                                                                           m³        16,00

 

             UKUPNO:

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

REKAPITULACIJA:

 

 

SEVID 5) OD  TRAFOSTANICE BR.6 PREMA ZAPADU

 

 

 

I   ASFALTERSKI RADOVI ………………………………………

 

II  ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI………………………

 

 

  UKUPNO:

PDV 25%

 

 SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKA : obračun radova prema građevinskoj knjizi

 

 

SASTAVIO:

Dinko Prolić ing. građ.

 

U Splitu, 15.05.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA:

 

    TROŠKOVNIK UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV-a

U KUNAMA

MARINA-ZAPADNO OD GROBLJA I DOLAC
POZORAC-PODUBAŠĆAK
POLJICA-PUT OPATIJE I PUT POŽARA
MITLO-KOD GROBLJA
BLIZNA DONJA-U NASELJU
DOGRADE-U NASELJU
VRSINE- U NASELJU
NAJEVI- U NASELJU
DOGRADE-KOD BR. 19
SVINCA-U NASELJU
VINIŠĆE-BUMBACI (POVIŠE CRKVE)
RASTOVAC U NASELJU
SEVID 1) i 2)
SEVID 3)
SEVID 4)
SEVID 5)

                     UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3 –  IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA  

                          ODREĐENIH OVOM DOKUMENTACIJOM

 

 

Naziv ponuditelja: ________________________________________________________________

 

Sjedište: ___________________________________________________

 

Telefon: _____________________

 

Telefax: ______________________

 

OIB: __________________

 

 

 

I  Z  J  A  V  A

 

o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 

 

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz dokumentacije

za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, koje opće i posebne uvjete prihvaćamo.

 

NAPOMENA: Obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija,  dostaviti Naručitelju  bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos jednak 10 % vrijednosti ugovora (uključujući PDV), i to u roku od 10 dana od primitka poziva naručitelja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi, a kao jamstvo za:

-uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

-preplatu za slučaj povrata preplate ,

-otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da u jamstvenom roku ne ispunimo obveze otklanjanja nedostataka koje imamo po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

 

U _____________________, ______ 2012.g.

 

 

M.P.

 

 

Ime i prezime odgovorne osobe ili osobe ovlaštene za potpis ponudbenog lista i ove izjave: __________________________________

 

___________________

(potpis)

 

 

PRILOG – 4

 

Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

                    OIB: 84238675791

 

 

Ponuditelj:____________________________________

Adresa:     ____________________________________

OIB:         ____________________________________

 

IZJAVA O ZAJEDNICI PONUDITELJA

Izjavljujemo, da u postupku javne nabave kojeg je pokrenuo Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, OIB: 84238675791, evidencijski broj nabave MN -13/12, nastupamo kao zajednica ponuditelja, te dostavljamo zajedničku ponudu. Izjavljujemo, da ćemo u slučaju odabira naše ponude zajednički  izvršiti sve obveze iz  Ugovora, a odgovornost svih članova ove zajednice ponuditelja je solidarna.

 

Zajednički ponuditelji:

 

Nositelj zajednice ponuditelja:________________________________________________________

 

_______________________________                                                       _______________________

(naziv, sjedište, adresa)                                M.P.                                    (potpis odgovorne osobe)
 

_________________________________________

(ime i prezime, stručna sprema odgovorne osobe)

 

 Zajednički ponuditelj:

 

Nositelj zajednice ponuditelja:______________________________________________________

 

__________________________                                                       _______________________

(naziv, sjedište,adresa)                               M.P.                          (potpis odgovorne osobe)
__________________________________________

(ime i prezime, stručna sprema odgovorne osobe)

 

  Zajednički ponuditelj:

 

Nositelj zajednice ponuditelja:_______________________________________________________

 

__________________________                                                       _______________________

(naziv, sjedište,adresa)                               M.P.                          (potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

U_________________________, _________________________. godine

 

Pin It on Pinterest

Skip to content