REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

Klasa:UP/I-551-08/12-00/01

     Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1

     Marina, 08.03.2012 .g.

 

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOVOZ VODE KUĆANSTVIMA AUTOCISTERNOM

 (NABAVA MALE VRIJEDNOSTI)

 

 

SADRŽAJ:

1.OPĆI PODACI

2.PODACI O PREDMETU NABAVE

3.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

4.ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

5.PODACI O PONUDI

6.OSTALE ODREDBE

 

PRILOZI:

  1. Ponudbeni list

2.   Troškovnik

3.   Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta određenih ovom dokumentacijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPĆI PODACI

– naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, OIB: 84238675791,

tel. 021/889-088, fax 021/796-541, www.marina.hr,  opcina-marina@st.t-com.hr

– osoba ili služba zadužena za kontakt: Općina Marina, Jedinstveni upravni odjel

evidencijski broj nabave: MN-10/12

-popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, dalje u tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje:

-ne postoje takvi subjekti.

– vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave

– procijenjena vrijednost nabave: 112.000,00 kuna

– vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): ugovor o javnim uslugama

– navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: ugovor o javnoj nabavi

– navod provodi li se elektronička dražba: Ne

 

 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

-opis predmeta nabave: usluge prijevoza pitke vode kućanstvima autocisternom

Usluge prijevoza obavljat će se povremeno po dostavljenim pismenim zahtjevima naručitelja u obliku dozvole za dovoz vode korisnicima (kućanstvima) u naseljima Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac, Vinovac, Sevid i dio Vinišća u kojem nije izgrađena vodovodna mreža. Punjenje cisterne pitkom vodom obavljat će se na vodovodnom hidrantu u Vinovcu u radnoj zoni Vinovac, a koji je u vlasništvu Općine Marina.

Troškove nabave pitke vode plaća naručitelj. (Općina Marina).

 

dozvoljeno je nuditi samo cjelokupni predmet nabave.

 

-količina predmeta nabave:

-vidi troškovnik!

 

-tehničke specifikacije:

 

– mjesto isporuke izvršenja: vidi opis predmeta nabave.

 

-rok isporuke:  Usluge će se obavljati od potpisivanja ugovora o javnim uslugama do 31.12.2012.

 

 

 

 

 

 

 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

1. Ako je ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje ponuditelja  izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz  točke 1. ponuditelj je  dužan  u ponudi  dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe ponuditelja ne izdaju dokumenti iz stavka 2. ovoga članka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz  točke 2. ponuditelj je dužan  u ponudi  dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje takav dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja (ne primjenjuje se  na ponuditelje čije je sjedište u Republici Hrvatskoj).

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 1. i 2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan, u zajedničkoj ponudi, dostaviti za sebe dokaze iz točke 1. i 2.

 

3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke 1. i 2.

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja  naručitelj se može  obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

 

– ostali razlozi za isključenje ponuditelja koje je Naručitelj utvrdio u ovom postupku javne nabave  sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi te dokumenti kojima  ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta ponuditelja,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

 

Dokaz da ne postoje razlozi isključenja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz  točaka 1. i 2. ovoga članka ponuditelj je dužan  u ponudi  dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (isti dokument kao u glavi 4. točci 1.).

 

3. ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, ili

 

4. ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

 

Dokaz da ne postoje razlozi isključenja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz  točke 3. ponuditelj je dužan  u ponudi dostaviti izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaju dokumenti iz točke 3. ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja.

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja , okolnosti iz točaka 1., 2., 3. i 4. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, što znači da je svaki član zajednice ponuditelja, u zajedničkoj ponudi, dužan dostaviti za sebe dokaze iz točaka 1., 2.i 3.

 

Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja ili do drugih težih posljedica.

 

 

 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

– uvjeti pravne i poslovne sposobnosti  ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Svaki  ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

 

Dokazi pravne i poslovne sposobnosti u ovom postupku javne nabave su

1.Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta ponuditelja kojim se dokazuje upis u odgovarajući  registar, a ako se izvodi iz registra ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja  okolnosti iz točke 1.  utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan u zajedničkoj ponudi dostaviti za sebe dokaze iz točke 1.

 

Svaki ponuditelj treba dokazati posjedovanje propisanog ovlaštenja za obavljanje djelatnosti prijevoza.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

1.Važeća licenca za obavljanje djelatnosti prijevoza u unutarnjem prometu prema članku 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu-preslika.

 

 

 

-minimalne razine financijske sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Minimalna razina financijske sposobnosti u ovom postupku javne nabave su slijedeće:

1. Visina ukupnog prometa ponuditelja , u prethodnoj godini (za koju postoji odgovarajuće financijsko izvješće) ne smije biti manja od procjenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

-bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta ponuditelja,

U slučaju zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja do potrebne minimalne visine prometa određene ovom točkom.

 

2.Ponuditeljev glavni račun  kod poslovne banke, preko kojeg posluje, ne smije biti blokiran u trenutku izdavanja potvrde o solventnosti, niti smije biti u blokadi više od ukupno 30 dana u  razoblju od 6 mjeseci unatrag od dana izdavanja dokumenta.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, Taj  dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja solventnost treba dokazati samo vodeći član zajednice ponuditelja (nositelj ponude).

 

3.U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja trebaju dostaviti izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.

 

 

-minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Svaki ponuditelj treba dokazati da ima na raspolaganju za svo vrijeme trajanja ugovora odgovarajuće vozilo-autocisternu za prijevoz pitke vode.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

1.Dokaz o vlasništvu ili najmu odgovarajuće cisterne za prijevoz vode. Najam cisterne treba trajati najmanje u razdoblju izvršenja ugovora-neovjerena preslika.

 

Izabrani ponuditelj treba dokazati da autocisterna kojom će vršiti prijevoz i dostavu pitke vode udovoljava sanitarno-tehničkim toksikološkim zahtjevima za prijevoz pitke vode.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

1.mikrobiološki nalaz bris stjenke cisterne, od Zavoda za javno zdravstvo i

2.toksikološki nalaz materijala cisterne izdan od Zavoda za javno zdravstvo.

Ove dokaze nije potrebno dostavljati u ponudi već iste treba dostaviti samo izabrani ponuditelj zajedno sa jamstvom za uredno izvršenje ugovora.

Bez dostavljanja ovih dokaza ne može se  potpisati ugovor o javnoj nabavi.

 

5. PODACI O PONUDI

– sadržaj i način izrade:

Ponuda treba sadržavati:

1. popunjeni ponudbeni list (prilog 1) koji mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom,                              

2. jamstvo za ozbiljnost ponude,

3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

4. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja određeni ovom dokumentacijom,

5. sve tražene dokaze sposobnosti ponuditelja,

6. popunjen troškovnik (prilog 2),

7.sve izjave  i drugi traženi akti,  čija je dostava u ponudi određena ovom dokumentacijom za nadmetanje,

 

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se izrađuje iz jednog dijela.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se dostavlja u izvorniku u jednom primjerku.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku.

Ponude se briše neizbrisivom tintom.

Eventualni ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Nakon isteka roka za dostavu ponuda nisu dozvoljeni nikakvi ispravci u ponudi osim eventualne ispravke računske pogreške po zahtjevu Naručitelja.

 

-način dostave:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja (u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina).

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do roka određenog u  dokumentaciji za nadmetanje.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– tekst: “ponuda  za dovoz vode –  ne otvaraj”.

 

 

-način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude mora sadržavati sve troškove izvršenja predmeta nabave  i sve eventualne popuste.

Cijena ponude mora biti izražena u apsolutnom iznosu.

Ponuditelji su dužni izraziti ukupnu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost po važećoj poreznoj stopi i ukupnu cijenu ponude sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijene su nepromjenjive.

 

-valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

 

– kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

 

– jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:

Hrvatski jezik, latinično pismo.

 

 

– rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.,

 

 

 

6. OSTALE ODREDBE

 

– odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Kod zajednice ponuditelja, ponudbeni list mora sadržavati naziv i sjedište ponuditelja, adresu, OIB , broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona, i broj faksa, za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja dužan je za sebe dostaviti dokaze da ne postoje obvezni razlozi isključenja (glava 3. točke 1. i 2.),  kao i dokaze da ne postoje ostali razlozi isključenja sukladno odredbama glave 3.

 

Ukoliko zajednička ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija

ponuda,  gospodarski subjekt-nositelj ponude je dužan u roku od 4 (četiri) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru naručitelju dostaviti  sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, sa svim elementima i podacima

o zajednici ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji  dio predmeta nabave će izvršiiti svaki gospodaraski subjekt iz zajedničke ponude, značenje solidarne odgovornosti, odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorene obveze. Predmetni sporazum mora biti potpisan od svih članova zajedničke ponude.

U slučaju zajednice ponuditelja  svi članovi zajednice pojedinačno dužni su dostaviti izvod iz odgovarajućeg registra (dokaz pravne i poslovne sposobnosti točka 1. glave 4).

U slučaju zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa (dokaz financijske sposobnosti) može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja do potrebne minimalne visine prometa određene ovom dokumentacijom.

Dokaz o solventnosti treba dostaviti samo vodeći član zajednice ponuditelja.

 

 

– odredbe koje se odnose na podizvoditelje:

Nije dozvoljeno korištenje usluga podizvoditelja!

 

– vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena:

1.Ponuditelji su dužni kao sastavni dio ponude dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kuna. Jamstvo ne smije biti oštećeno ili probušeno uvezom, već ga je potrebno uložiti u PVC fascikl i sve zajedno uvesti u ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj može naplatiti od ponuditelja u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3.  Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj može pristupiti naplati jamstva odmah po nastanku navedenih okolnosti.

 

Naručitelj može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude od izabranog ponuditelja i u slučajevima  da ponuditelj odbije  potpisati ugovor o javnoj nabavi  ili se ogluši na poziv naručitelja da pristupi potpisivanju ugovora o javnoj nabavi i to  protekom roka od 10 dana od primitka poziva naručitelja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi.

U pozivu za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi naručitelj će pozvati izabranog ponuditelja da odmah dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka i naknadu štete u iznosu određenom ovom dokumentacijom i dokaze o sanitarno-tehničkoj i toksikološkoj ispravnosti cisterne za prijevoz pitke vode iz glave 4. ove dokumentacije.

Naručitelj može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude od izabranog ponuditelja i u  slučaju da izabrani ponuditelj ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka i naknadu štete i dokaze o sanitarno-tehničkoj i toksikološkoj ispravnosti cisterne za prijevoz pitke vode iz glave 4. ove dokumentacije u roku od 10 dana od primitka poziva naručitelja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi.

 

2.Jamstvo za  uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka i naknadu štete izabrani ponuditelj treba dostaviti naručitelju u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (uključujući PDV).

 

 

– datum, vrijeme i mjesto dostave  ponuda i javnog otvaranja ponuda:

Ponude treba dostaviti najkasnije do 30.03.2012. godine do 12,00 sati u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Javno otvaranje ponuda održat će se 30.03.2012. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

– rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen:

60 dana od javnog otvaranja ponuda.

 

-rok, način i uvjeti plaćanja:

Izvršitelj će po isteku svakog kalendarskog mjeseca Naručitelju dostaviti račun za izvršene usluge sa svim dozvolama (prethodno izdanim od Naručitelja) po kojima je Izvršitelj izvršio dovoz vode korisnicima i na kojima su krajnji korisnici svojim potpisom potvrdili primitak vode.

Izvršitelj će za Naručitelja vršiti naplatu učešća krajnjih korisnika (kućanstava) u ukupnoj cijeni cisterne, prilikom dovoza vode, u skladu sa odlukom naručitelja.

Novac prikupljen od krajnjih korisnika, iz prethodnog stavka, Izvršitelj će uplaćivati u blagajnu Općine Marina, jednom tjedno.

Naručitelj će izvršiti plaćanje Izvršitelju u roku od 30 dana po primitku urednog računa sa potrebnim prilozima iz stavka 1.

 

– navod o primjeni uzanci (trgovačkih običaja), ako će se primjenjivati: neće se primjenjivati.

 

–naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Rok izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje je pet dana od objave poziva na nadmetanje.

 

– drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na

nadmetanje.  Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi takve

troškove bez obzira na ishod nadmetanja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

Sastavni dio ove dokumentacija za nadmetanje su i prilozi (1 do 3). Iste je potrebno popuniti, numerirati stranice i uvesti u ponudu.

 

Naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu odnosno proglasiti

nadmetanje nevažećim i odbiti sve ponude, bez ikakve odgovornosti prema

ponuditeljima, te ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u postupku

nadmetanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1 – PONUDBENI LIST

1.Naručitelj: OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina

 

2.Ponuditelj: _________________________________________________________________

(Naziv i sjedište)

 

Adresa: ____________________________________________________________________

 

 

Mjesto i poštanski broj mjesta: _________________________________________________

 

 

OIB ponuditelja:

________________________________________________

 

 

Žiro račun i ime banke ponuditelja: ____________________________________________

 

 

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a:

__________________

(Upisati DA ili NE)

 

Adresa za dostavu pošte:

_______________________________________________________________

 

 

Adresa e-pošte ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Kontakt osoba ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Odgovorna osoba ponuditelja

 

_____________________________________________

 

 

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i priloga ponude ukoliko je različita od odgovorne osobe ponuditelja:

______________________________________________

 

 

Broj telefona i faksa ponuditelja:

______________________________________________

 

(U slučaju zajednice ponuditelja podatke iz ove točke treba dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.)

 

3. Predmet nabave:

Proučili smo ponudbenu dokumentaciju, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje, te smo prema tim uvjetima spremni izvršiti:

-usluge prijevoza pitke vode kućanstvima autocisternom.

 

4. Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

___________________________ Kuna

6. iznos poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

7. cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

8. rok valjanosti ponude:

_____________________________

datum ponude _________________

 

M.P.

 

 

_________________________________

                                                                                   (potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2: TROŠKOVNIK
Ponuditelj: ________________________________________________
 
Sjedište: ___________________________________________________
 
Telefon: _____________________
 
Telefax: ______________________
 
OIB: __________________
RED.BROJ STAVKE

OPIS

JED.MJERE KOLIČINA CIJENA IZNOS
1. Dovoz pitke vode autocisternom kućanstvima u naseljima Blizna Gornja, Blizna Dornja, Mitlo, Rastovac, Vinovac, Sevid i dio Vinišća gdje nije izgrađena vodovodna mreža.

Punjenje cisterne pitkom vodom vršit će se na hidrantu u Vinovcu, u poslovnoj zoni Vinovac, koji je u vlasništvu Općine Marina.

Stavka obuhvaća punjenje cisterne na hidrantu u zoni Vinovac, prijevoz do korisnika (kućanstva) te pretakanje pitke vode iz autocisterne u kućnu cisternu (gustirnu) korisnika.

Troškove nabave pitke vode plaća Naručitelj.

m3

 3950
UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3 –  IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA  

                          ODREĐENIH OVOM DOKUMENTACIJOM

 

 

Naziv ponuditelja: ________________________________________________________________

 

Sjedište: ___________________________________________________

 

Telefon: _____________________

 

Telefax: ______________________

 

OIB: __________________

 

 

 

I  Z  J  A  V  A

 

o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 

 

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz dokumentacije

za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja za dovoz pitke vode kućanstvima autocisternom, navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, koje opće i posebne uvjete prihvaćamo.

 

U _____________________, ______ 2012.g.

 

 

M.P.

 

 

Ime i prezime odgovorne osobe ili osobe ovlaštene za potpis ponudbenog lista i ove izjave: __________________________________

 

___________________

(potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content