REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

Klasa:UP/I-031-08/13-80/01

Ur. broj:2184/02-03/02-13-1

Marina, 28.01.2013.g.

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO

 (evidencijski broj nabave MN-1/13)

 

 

 

SADRŽAJ:

1.OPĆI PODACI

2.PODACI O PREDMETU NABAVE

3.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

4.ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

5.PODACI O PONUDI

6.OSTALE ODREDBE

 

 

PRILOZI:

  1. Ponudbeni list

2.   Troškovnik

3.   Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta određenih ovom dokumentacijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPĆI PODACI

– naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, OIB: 84238675791,

tel. 021/889-088, fax 021/796-541, www.marina.hropcina-marina@st.t-com.hr

– osoba ili služba zadužena za kontakt: Općina Marina, Jedinstveni upravni odjel

evidencijski broj nabave: MN-1/13

-popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, dalje u tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje:

-ne postoje takvi subjekti.

– vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave

– procijenjena vrijednost nabave: 151.200,00 kuna

– vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): ugovor o javnoj nabavi robe

– navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: ugovor o javnoj nabavi

– navod provodi li se elektronička dražba: Ne

 

 

 

2.PODACI O PREDMETU NABAVE

-opis predmeta nabave:

KUPNJA ROBE

–         MOTORNI BENZIN – EUROSUPER BS -95  CPV 09132000-3,

 

–         DIZEL GORIVO – EURODIZEL BS – CPV 09134200-9.

 

dozvoljeno je nuditi samo cjelokupni predmet nabave.

 

-količina predmeta nabave:

Vidi prilog 2 – troškovnik!

 

-tehničke specifikacije:

        Kvaliteta goriva:

Kvaliteta goriva koje je predmet ovog postupka javne nabave mora odgovarati Uredbi o kakvoći tekućih naftnih goriva (Narodne novine br. 33/2011).

Ponuditelj je dužan dokazati kakvoću goriva Izjavom o sukladnosti  sukladno članku 23. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (Narodne novine br. 33/2011).

– mjesto isporuke robe:

Benzinske postaje Ponuditelja. Najbliža benzinska postaja ne smije biti udaljena više od 20 km od sjedišta Naručitelja.

-rok isporuke:  Naručitelj će preuzimati gorivo na benzinskim postajama Ponuditelja, sukcesivno u skladu sa dnevnim potrebama, počevši od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi do 31.03.2014. godine.

 

 

 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

1. Ako je ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje ponuditelja  izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz  točke 1. ponuditelj je  dužan  u ponudi  dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe ponuditelja ne izdaju dokumenti iz stavka 2. ovoga članka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja:

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz  točke 2. ponuditelj je dužan  u ponudi  dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje takav dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja (ne primjenjuje se  na ponuditelje čije je sjedište u Republici Hrvatskoj).

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 1. i 2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan, u zajedničkoj ponudi, dostaviti za sebe dokaze iz točke 1. i 2.

 

3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke 1. i 2.

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja  naručitelj se može  obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

 

– ostali razlozi za isključenje ponuditelja koje je Naručitelj utvrdio u ovom postupku javne nabave  sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi te dokumenti kojima  ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja :

1. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta ponuditelja,

2. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima (postupak predstečajne nagodbe) ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

 

Dokaz da ne postoje razlozi isključenja:

Izjava ovlaštene osobe ponuditelja ovjerena potpisom i pečatom ponuditelja da ne postoje stanja i okolnosti iz točke 1. i 2.

Naručitelj je ovlašten provjeravati istinitost navoda iz izjave ponuditelja, uvidom u službene registre, uvidom u podatke i evidencije ovlaštenih institucija i na drugi zakonit način.

Ponuditelj u izjavi mora dati suglasnost Naručitelju da u slučaju navođenja neistinitih podataka u izjavi, može bez njegovog daljnjeg sudjelovanja naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u punom iznosu.

 

3. ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

 

Ponuditelji nisu dužni u svojoj ponudi dostaviti nikakve dokaze o nepostojanju ostalih razloga za isključenje ponuditelja iz točke 3. Naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda sam utvrditi postoje li ostali razlozi isključenja ponuditelja iz točke 3. koristeći se pri tom javno dostupnim podacima kao i službenim podacima nadležnih tjela i podacima iz vlastitih evidencija.

Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja, neizvršavanje djela ugovora ili cijelog ugovora ili do drugih težih posljedica.

Profesionalni propust u smislu ovog postupka javne nabave predstavlja propust koji je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja  u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, učinila prema Općini Marina ili trećim osobama.

 

 

 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

– uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Svaki  ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

 

Dokazi pravne i poslovne sposobnosti u ovom postupku javne nabave su

1.Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta ponuditelja kojim se dokazuje upis u odgovarajući  registar, a ako se izvodi iz registra ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava iz točke 1. ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

U slučaju zajednice ponuditelja  okolnosti iz točke 1.  utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno što znači da je svaki član zajednice ponuditelja dužan u zajedničkoj ponudi dostaviti za sebe dokaze iz točke 1.

 

-minimalne razine financijske sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

 

Minimalne razine financijske sposobnosti su:

1)Ponuditeljev glavni račun  kod poslovne banke, preko kojeg posluje, ne smije biti blokiran u trenutku izdavanja potvrde o solventnosti, niti smije biti u blokadi više od ukupno 30 dana u  razoblju od 6 mjeseci unatrag od dana izdavanja dokumenta.

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, Taj  dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja solventnost treba dokazati samo vodeći član zajednice ponuditelja (nositelj ponude).

 

 

 

-minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti u ovom postupku javne nabave su slijedeće:

Kakvoća naftnih goriva koja su predmet ponude ponuditelja mora odgovarati minimalnim uvjetima Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (Narodne novine broj 33/2011).

Odgovarajući dokaz o sposobnosti je

Izjava o sukladnosti  sukladno članku 23. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (Narodne novine br. 33/2011).

 

 

 

5. PODACI O PONUDI

– sadržaj i način izrade:

Ponuda treba sadržavati:

1. popunjeni ponudbeni list (prilog 1) koji mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren

pečatom,                             

2. jamstvo za ozbiljnost ponude,

3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

4. sve tražene dokaze sposobnosti ponuditelja,

5. popunjen troškovnik – prilog 2,

6.Sve izjave  i drugi traženi akti,  čija je dostava u ponudi određena ovom dokumentacijom za

nadmetanje,

 

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se izrađuje iz jednog dijela.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se dostavlja u izvorniku u jednom primjerku.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku.

Ponude se briše neizbrisivom tintom.

Eventualni ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Nakon isteka roka za dostavu ponuda nisu dozvoljeni nikakvi ispravci u ponudi osim eventualne ispravke računske pogreške po zahtjevu Naručitelja.

 

-način dostave:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja (u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina).

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do roka određenog u  dokumentaciji za nadmetanje.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– tekst: “ponuda za gorivo-ne otvaraj”.

 

 

 

-način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude mora biti izražena u apsolutnom iznosu.

Cijena ponude se izražava za cjelokupan predmet nabave i u cijenu ponude trebaju biti uračunati svi troškovi potrebni za realizaciju predmeta nabave kao i svi popusti koje ponuditelj nudi.

Ponuditelji su dužni u ponudbenom listu izraziti ukupnu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost po važećoj poreznoj stopi i ukupnu cijenu ponude sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude piše se u ponudbenom listu brojkama.

 

Ponuditelji u troškovniku upisuju jedinične cijene, ukupnu cijenu po stavkama i ukupnu cijenu ponude. Cijene ponude u troškovniku iskazuju se bez poreza na dodanu vrijednost.

 

 

-valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama:

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

 

– kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

– jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:

Hrvatski jezik, latinično pismo.

 

– rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.,

 

6. OSTALE ODREDBE

 

– odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Kod zajednice ponuditelja, ponudbeni list mora sadržavati naziv i sjedište ponuditelja, adresu, OIB , broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona, i broj faksa, za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja dužan je za sebe dostaviti dokaze da ne postoje obvezni razlozi isključenja (glava 3. točke 1. i 2.).

 

Ukoliko zajednička ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija

ponuda,  gospodarski subjekt-nositelj ponude je dužan u roku od 4 (četiri) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru naručitelju dostaviti  sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, sa svim elementima i podacima o zajednici ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji  dio predmeta nabave će izvršiiti svaki gospodaraski subjekt iz zajedničke ponude, značenje solidarne odgovornosti, odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorene obveze. Predmetni sporazum mora biti potpisan od svih članova zajedničke ponude.

U slučaju zajednice ponuditelja  svi članovi zajednice pojedinačno dužni su dostaviti izvod iz odgovarajućeg registra (dokaz pravne i poslovne sposobnosti točka 1. glave 4).

Dokaz o solventnosti treba dostaviti samo vodeći član zajednice ponuditelja.

 

 

– odredbe koje se odnose na podizvoditelje:

Nije dozvoljeno prenošenje djela ugovora na podizvoditelje.

 

– vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena:

Ponuditelji su dužni kao sastavni dio ponude dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos od 7.000,00 kuna. Jamstvo ne smije biti oštećeno ili probušeno uvezom, već ga je potrebno uložiti u PVC fascikl i sve zajedno uvesti u ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj može naplatiti od ponuditelja u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka iz članka 67. stavka (1) točaka 1. i 2.  Zakona o javnoj nabavi, davanja neistinite izjave kojom jamči da kod njega ne postoje ostali razlozi isključenja iz točke 1. i 2. ostalih razloga za isključenje određenih ovom dokumentacijom, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4.  Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Naručitelj može pristupiti naplati jamstva odmah po nastanku navedenih okolnosti, a u slučaju nepotpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon isteka roka od 45 dana od izvršnosti odluke o odabiru.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od izvršnosti odluke o odabiru dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora (uključujući PDV),  kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  i  kao jamstvo za naknadu štete.

 

 

– datum, vrijeme i mjesto dostave  ponuda i javnog otvaranja ponuda:

Ponude treba dostaviti najkasnije do roka određenog u pozivu za nadmetanje, u pisarnicu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Javno otvaranje ponuda održat će se u vrijeme određeno u pozivu na nadmetanje, u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

– rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen:

90 dana od javnog otvaranja ponuda.

 

-rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će peuzeto gorivo plaćati, na temelju izdanog računa,  virmanom.  Rok plaćnja iznosi 30 dana od primitka računa.

 

–naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Rok izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje je pet dana od objave poziva na nadmetanje.

 

– drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na

nadmetanje.  Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi takve

troškove bez obzira na ishod nadmetanja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

Sastavni dio ove dokumentacija za nadmetanje su i svi prilozi. Iste je potrebno popuniti, numerirati stranice i uvesti u ponudu.

 

Naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu odnosno proglasiti

nadmetanje nevažećim i odbiti sve ponude, bez ikakve odgovornosti prema

ponuditeljima, te ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u postupku

nadmetanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1 – PONUDBENI LIST

1.Naručitelj: OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina

 

2.Ponuditelj: _________________________________________________________________

(Naziv i sjedište)

 

Adresa: ____________________________________________________________________

 

 

Mjesto i poštanski broj mjesta: _________________________________________________

 

 

OIB ponuditelja:

___________________________________________

 

 

Žiro račun i ime banke ponuditelja: ____________________________________________

 

 

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a:

__________________

(Upisati DA ili NE)

 

Adresa za dostavu pošte:

_______________________________________________________________

 

 

Adresa e-pošte ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Kontakt osoba ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Odgovorna osoba ponuditelja

 

_____________________________________________

 

 

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i priloga ponude ukoliko je različita od odgovorne osobe ponuditelja:

______________________________________________

 

 

Broj telefona i faksa ponuditelja:

______________________________________________

 

(U slučaju zajednice ponuditelja podatke iz ove točke treba dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.)

 

3. Predmet nabave:

Proučili smo ponudbenu dokumentaciju, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje, te smo prema tim uvjetima spremni isporučiti svu robu koja je predmet ovog postupka javne nabave.

 

 

4. Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:

Ne primjenjuje se!

5.cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

___________________________ Kuna

6. iznos poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

7. cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

8. rok valjanosti ponude:

_____________________________

 

datum ponude _________________

 

M.P.

 

 

_________________________________

                                                                                   (potpis)

 

 

 

 

 

 

PRILOG II.TROŠKOVNIK

 

_________________________________

(tvrtka i sjedište društva ponuditelja, odnosno ime, prezime

i prebivalište ponuditelja)

 

 

NARUČITELJ: OPĆINA MARINA, ANTE RUDANA 47, 21222 MARINA

OIB: 84238675791

 

 

 

POPIS ROBE

SA KOLIČINAMA I CIJENAMA

 

 

R.br.

Naziv robe-goriva

jed.mjere

Ukupna kol.

Jed.cijena po Pravilniku bez PDV-a

Popust u postocima

Jed. cijena s popustom bez PDV-a

Ukupna cijena s popustom bez PDV-a

1.

EUROSUPER BS – 95

litra

2600

2.

EURODIZEL BS

litra

16200

UKUPNO

 

 

 

(tvrtka i sjedište  ponuditelja)

____________________________

(ime i  prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

_____________________________

(funkcija ovlaštene osobe ponuditelja

____________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3 –  IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA  

                      ODREĐENIH OVOM DOKUMENTACIJOM

 

 

Naziv ponuditelja: ________________________________________________________________

 

Sjedište: ___________________________________________________

 

Telefon: _____________________

 

Telefax: ______________________

 

OIB: __________________

 

 

 

I  Z  J  A  V  A

 

o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 

 

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz dokumentacije

za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja za nabavu motornog benzina i dizel goriva (evidencijski broj nabave MN-1/13) , navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, koje opće i posebne uvjete prihvaćamo.

 

U _____________________, ______ 2013.g.

 

 

 

 

M.P.

 

 

Ime i prezime odgovorne osobe ili osobe ovlaštene za potpis ponudbenog lista i ove izjave: __________________________________

 

___________________

(potpis)

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content