Postupci javne nabave Općine Marina

 

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

JAVNA NABAVA-ELEKTRIČNA ENERGIJA 2012

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa: 310-02/12-20/01 Ur. broj:2184/02-03/02-12-1 Marina, 07.03.2012.g.       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  (NABAVA MALE VRIJEDNOSTI)...

JAVNA NABAVA DOVOZ VODE 2012

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-551-08/12-00/01      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1      Marina, 08.03.2012 .g.     DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE DOVOZ VODE KUĆANSTVIMA AUTOCISTERNOM  (NABAVA...

POZIV NA NADMETANJE – GORIVO

                   REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa: 031-08/12-80/01      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1      Marina, 28.02.2012 .g.     DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO  (NABAVA MALE...

Pin It on Pinterest

Skip to content