REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:350-03/19-30/04

UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-40

Marina,29. srpnja 2019. god.

 

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (Zakona o prostornom uređenju Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 30/19) Jedinstveni upravni odjel dana 29. srpnja 2019. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE I

NAUTIČKOG CENTRA S OBALNIM POJASNOM U MARINI

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini (u daljnjem tekstu: Plan).
  1. Javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u periodu od 07. kolovoza 2019. godine do 21. kolovoza 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  1. Javni uvid u prijedlog Plana biti će svakoga radnog dana osim subote, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana, te sažetak za javnost.
  1. Javno izlaganje održati će se u 07. kolovoza 2019. godine u 11:00 sati u Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.
  1. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
  • Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
  • Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu;

Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana  dana 07. kolovoza 2019.godine;

Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina zaključno s 21. kolovoza 2019. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja,  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: Javna rasprava- DPU LUKE I NAUTIČKOG CENTRA
         3.uvjeti koristenja

Pin It on Pinterest

Skip to content