REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-02/20-20/07
UR.BROJ: 2184/02-03/01-21-21
Marina, 03. svibnja 2021. god.

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (Zakona o prostornom uređenju Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel dana 03. svibnja 2021. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE MARINA

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan).
 2. Javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u periodu od 05. svibnja 2021. godine do
 3. lipnja 2021. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
 4. Javni uvid u prijedlog Plana biti će svakoga radnog dana osim subote, u vremenu od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana, te sažetak za javnost.
 5. Javno izlaganje održati će se 11. svibnja 2021. godine u 11:00 sati u Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.
 6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
 • Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
 • Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:
  Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu;
  Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana dana 11. svibnja 2021.godine;
  Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina zaključno s 04. lipnja 2021.godine.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Pin It on Pinterest

Skip to content