REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 350-02/15-20/12
Ur broj:2184/02-02/01-16-48
Marina, 22. ožujka 2016. godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju »Narodne novine» br.153/13, Općinski načelnik Općine Marina dana 22.ožujka 2016. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE MARINA

 1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan), održati će se u periodu od od 31. ožujka 2016. godine do 14. travnja 2016. godine., organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina biti će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana , te sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 31. ožujka 2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida, ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Općinskom načelniku do 14. travnja 2016. godine.
Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

PDF:Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content