REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 350-09/14-30/01
Ur broj:2184/02-02/01-14-12
Marina, 23. listopada 2014. godine.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju /»Narodne novine» br. 153/13 /, Općinski načelnik Općine Marina 23. listopada 2014. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE VINOVAC


1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Vinovac (u daljnjem tekstu: Plan), održati će se u periodu od od 06. studenog 2014. godine do 08. prosinca 2014. godine., organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. Javni uvid u Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Vinovac biti će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana , te
sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 20. studenog 2014. godine u 13 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida, ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime,te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Općinskom načelniku do 12. prosinca 2014. godine. Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ilioni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.

Općinski načelnik
Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content