REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 350-03/16-30/02

UR.BROJ: 2184/02-03/01-17-34

Marina, 08. studenog 2017. g.

 

Na temelju čl. 96.Zakona o prostornom uređenju (Zakona o prostornom uređenju Narodne novine br. 153/13, 65/17) i Zaključka načelnika Općine Marina, KLASA: 350-03/16-30/02, URBROJ: 2184/02-03/01-17-32 od dana 08. studenog 2017. godine Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKOG NASELJA OŠLJAK

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Ošljak (u daljnjem tekstu: Plan).

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u periodu od 21. studenog 2017. godine do 06. prosinca 2017. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

  1. Javni uvid u prijedlog Plana biti će svakoga radnog dana osim subote, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana, te sažetak za javnost.

 

  1. Javno izlaganje održati će se u 21. studenog 2017. godine u 15:00 sati u Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.

 

  1. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Ošljak mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 

  • Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
  • Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu;

Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana dana 21. studenog 2017.godine;

Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina zaključno sa 06. prosinca 2017. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

P R O Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF: Javna rasprava o prijedlogu UPU -a turističkog naselja Ošljak

Pin It on Pinterest

Skip to content