Na temelju članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Marina (klasa: 340-03/12-30/01 , Ur.broj: 2184/02-03/02-12-1) od  12.04.2012., Općina Marina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Marina

1) Naručitelj: OPĆINA MARINA, Ante Rudana 47, 21 222 Marina, tel. 021/889088, fax 021/796541, www.marina.hr, opcina-marina@st.t-com.hr

2)Služba za komunikaciju sa ponuditeljima: Općina Marina, Jedinstveni upravni odjel

3)Opis roba, usluga i/ili radova potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti:

-u dokumentaciji za nadmetanje;

4) Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova: u dokumentaciji za nadmetanje;

5) Mjesto izvođenja radova ili pružanja usluga: područje cijele Općine Marina-nerazvrstane ceste s asfaltnim kolnikom;

6) Duljina trajanja ugovora: od sklapanja ugovora do 31.12.2012.g. s mogućnošću produženja sklapanjem anexa ugovora, najviše do 31.03.2013.g.

7) Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata: u dokumentaciji za nadmetanje.

8) Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika  na iznos od 10.000,00 kuna;

9)Kriterij odabira ponude: najniža cijena;

10) Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:                                                                                                -ponude treba dostaviti najkasnije do 08.05.2012. do 12,00 sati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina,

-javno otvaranje ponuda održat će se dana 08.05.2012. u 12,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina;

11) Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

12) Dokumnentaciju za javni natječaj zainteresirani gospodarski subjekti mogu podići u prostorijama Općine Marina, na adresi Ante Rudana 47, Marina, svakim radnim danom od 8 do 13 sati, najkasnije do 04.05.2012.g.  ili na internetskoj stranici  javnanabava.marina.hr Dokumentacija se ne naplaćuje.

 

 

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

KLASA: 340-03/12-30/01

UR. BROJ: 2184/02-03/02-12-3

Marina, 19.04.2012.g.

 

 

 

 

 


 

OPĆINA MARINA

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

  NA PODRUČJU OPĆINE MARINA

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

 

 

 

Sadržaj:

 

I. OBVEZNI UVJETI NADMETANJA I UPUTE ZA IZRADU PONUDE

II. TROŠKOVNIK

III. PONUDBENI LIST

 

 

KLASA: 340-03/12-30/01

UR. BROJ: 2184/02-03/02-12-2

 

Marina, travanj 2012.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA

 

I. OBVEZNI UVJETI NADMETANJA I UPUTE ZA IZRADU PONUDE

 

NAPOMENA: Na postupak ovog javnog natječaja primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i podredno Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).


1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te

adresa  elektroničke pošte:

OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, 021/889-088, 021/796-541,

OIB: 84238675791, www.marina.hr; opcina-marina@st.t-com.hr


2. Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Jedinstveni upravni odjel Općine Marina;
3. opis roba, usluga i/ili radova potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti :

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta  s asfaltnim kolnikom na području Općine Marina -detaljan opis u troškovniku;
4. tehnička specifikacija predmeta javnog natječaja:

     -vidi troškovnik;


5. vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova:

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marina  obuhvaća održavanje asfaltnog kolnika nerazvrstanih cesta i svih cestovnih objekata i uređaja u stalnom stanju funkcionalne sposobnosti. Djelatnost se treba obavljati tjekom cijele godine, a ovo nadmetanje odnosi se na  razdoblje (od potpisivanja ugovora. do 31.12.2012.)

Izvoditelj kojem bude povjereno obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta dužan je obaviti svaki popravak oštećenja na cestama i cestovnim objektima i uređajima  najkasnije u roku od dva dana od podnošenja zahtjeva – narudžbenice, a u slučajevima kada oštećenje može dovesti u opasnost zdravlje i život ljudi i imovinu, kvar je potrebno otkloniti odmah po saznanju.  Izvoditelj je dužan odmah po saznanju za oštećenje na cesti postaviti odgovarajuću privremenu prometnu signalizaciju radi upozorenja sudionicima u prometu na nepredviđenu opasnost na cesti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Privremna regulacija prometa smije stajati na cesti do otklanjanja uzroka koji su doveli do potrebe za privremenom regulacijom prometa. Troškovi privremene regulacije prometa neće se posebno obračunavati te stoga trebaju biti uračunati u cjenu radova redovitog održavanja po troškovniku.

Opseg održavanja određen je troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje i sastavni dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te se ne smije financijski ni količinski prekoračiti bez prethodnog provođenja novog postupka javnog natječaja.

Vrijeme obavljanja komunalnih poslova može se u slučaju potrebe produžiti anexom ugovora, najkasnije do 31.03.2013.g. ali se pri tom ne smije premašiti  količina radova i iznos finacijskih sredstava određenih troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumnetacije za nadmetanje i sastavni dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Izvoditelj po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta dužan je voditi svakodnevnu brigu o svim nerazvrstanim cestama te cestovnim objektima i uređajima.  O svakom oštećenju koje na cestama i cestovnim objektima i uređajima prouzroče treće osobe (ili koje nastanu djelovanjem elementarnih nepogoda) dužan je prikupiti podatke, utvrditi visinu oštećenja, troškove popravka i o istom sastaviti pismeno izvješeće koje mora žurno dostaviti Općini Marina, radi eventualnog podnošenja zahtjeva za naknadu štete od počinitelja štetnog događaja. Izvoditelj po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta dužan je iste radnje obaviti bez naknade.

 

 

6. mjesto  izvođenja radova ili pružanja usluga;

Područje cijele Općine Marina koja  obuhvaća naselja:

Marina, Vinišće, Sevid, Svinca, Poljica, Vrsine, Najevi, Dograde, Gustirna, Pozorac, Rastovac, Mitlo, Vinovac, Blizna Donja i Blizna Gornja.

 

7. rok izvršenja usluga odnosno rok završetka radova, ili duljina trajanja

ugovora:

Ugovor će trajati od potpisa  do 31.12.2012.g.  s mogućnošću produženja najdalje do 31.03.2013.g.

 

8.uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv

izdavatelja dokaza, te vrijednosne pokazatelje dokaza ako se mogu iskazati:

 

-za pravnu i poslovnu sposobnost

1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi

odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest

mjeseci od dana slanja objave javnog natječaja-neovjerena preslika;

2. Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu sposobnost oni ponuditelji

nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije ili se nalazi

u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je već obustavio poslovnu djelatnost ili

je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravomoćno kažnjena za

profesionalni propust ili je ponuditelj učinio profesionalni propust koji Općina Marina

može dokazati na bilo koji način, te će ponuda takvog ponuditelja biti isključena iz

predmetnog javnog natječaja.

Ponuditelj nije obvezan u ponudi dostaviti posebne dokaze o nepostojanju činjenica i

okolnosti iz ove točke, ali Općina Marina kao naručitelj može u svakoj fazi javnog

natječaja sve do donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude zatražiti od

ponuditelja  ili ovlaštene institucije, dokaze o nepostojanju činjenica i okolnosti iz ove

točke zbog  kojih bi ponuditelj trebao biti isključen iz javnog natječaja.

 

-dokaz o nekažnjavanju

1. svaki ponuditelj dužan je u ponudi  dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, kojim dokazuje da njemu (ponuditelju) i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe ponuditelja, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države iz koje ta osoba dolazi.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

-za financijsku i gospodarsku  sposobnost

1.potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja objave javnog

natječaja;

2.bilanca, račun dobiti i gubitka ili financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan

godišnji  prihod u prethodnoj godini, izvornik ili preslika ovjerena kod javnog

bilježnika;

3.dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje

solventnost gospodarskog subjekta;

Smatrat će se da nisu dokazali sposobnost oni gospodarski subjekti  koji imaju blokiran

račun u trenutku izdavanja  b o n 2  ili im je račun bio u  blokadi duže od 30 dana u

proteklih 6 mjeseci, računajući od dana izdavanja  b o n 2- izvornik ili ovjerena preslika.

Datum izdavanja bon 2 ne smije biti stariji od 30 dana od slanja objave javnog natječaja;

4.izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja u slučaju davanja zajedničke

ponude;

 

-za tehničku i stručnu  sposobnost

      1.popis ugovora o radovima koji su  predmet ovog nadmetanja, a koje je ponuditelj

izveo u posljednjih pet godina s potvrdama naručitelja o uredno izvršenim ugovornim

obvezama. Potrebno je dostaviti najmanje jednu potvrdu. Ukupna vrijednost izvedenih

radova koju ponuditelj dokazuje dostavljenim potvrdama ne smije biti manja od

procjenjene vrijednosti nabave po ovom natječaju;

2.dokaz o vlasništvu ili najmu građevinskih strojeva potrebnih za realizaciju

predmetnih radova (najam strojeva mora trajati neprekidno za cijelo vrijeme trajanja

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova;

Ponuditelj treba raspolagati slijedećim stojevima – vozilima: kamion –kiper sa

ralicom (najmanje 1 komad), rovokopač-kombinirka (1 komad), greder (1 komad),

samohodni stroj za  košnju trave i korova (1 komad), freza za asfalt (1 komad).

U slučaju zajednice ponuditelja članovi zajednica ponuditelja dužni su dokazati da

da bilo koji od članova raspolaže navedenim vozilima, strojevima i opremom.

3.izjavu o korištenju usluga podizvoditelja.

           

Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi

navesti koje dio izvršenja ugovora namjerava ustupiti podizvoditelju. Vrijednost

izvršenja djela ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditelju mora biti

manja od 50 % ukupne vrijednosti ugovora . Ponuditelj treba navesti  sjedište i adresu

podizvoditelja.

Za podizvoditelja ponuditelj u svojoj ponudi treba dostaviti slijedeće dokaze o

sposobnosti :

1.ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi

odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smije biti stariji od šest

mjeseci od dana slanja objave javnog natječaja-neovjerena preslika;

2.izjavu ovlaštene osobe gospodarskog subjekta (podizvoditelja), ovjerenu kod javnog

bilježnika, koju daje za sebe i gospodarski subjekt (podizvoditelja), da gospodarskom

subjektu (podizvoditelju) ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta

(podizvoditelja) nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više

slijedećih kaznenih djela:

udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,

davanje mita u gospodarskom poslovanju, zloupotreba položaja i ovlasti, zlouporaba

obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,

davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju

ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca -izvornik.

3.potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, za podizvoditelja, koja ne smije biti starija od 30 dana od

dana slanja objave  javnog natječaja-izvornik ili ovjerena preslika;

 

Ponuda ponuditelja koji ne dostavi tražene dokaze o sposobnosti za podizvoditelja ili

dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju minimalne uvjete sposobnosti određene ovom

dokumentacijom ili Zakonom o javnoj nabavi, bit će isključena iz javnog natječaja,

odnosno odbijena.

Odluku o isključenju ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Marina kao sastavni

dio Odluke o odabiru.

 

Ukoliko ponuda ponuditelja bude prihvaćena, prilikom izvršenja radova koji su

predmet javnog natječaja ponuditelj smije koristiti usluge samo onih podizvoditelja

koje je naveo u ponudi i za koje je dostavio trežene dokaze o sposobnosti.

Ukoliko ponuditelj ne namjerava koristiti usluge podizvoditelja treba u ponudi

dostaviti posebnu izjavu – da neće koristiti usluge podizvoditelja.

     

9. odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

      U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja dužni su u zajedničkoj

ponudi pojedinačno dostaviti

1. isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi

odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest

mjeseci od dana slanja objave javnog natječaja-neovjerena preslika ;

2.dokaze o nekažnjavanju iz točke 8. ovih uputa-izvornik,

3.potvrdu porezne uprave o ispunjenju obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i

obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje-izvornik ili ovjerena preslika.

4.dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje

solventnost gospodarskog subjekta za sve račune gospodarskog subjekta;

Smatrat će se da nisu dokazali poslovnu sposobnost oni gospodarski subjekti

koji imaju blokiran račun u trenutku izdavanja  b o n 2  ili im je račun bio u

blokadi duže od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, računajući od dana izdavanja  b o n 2-

izvornik ili ovjerena preslika. Datum izdavanja bon 2 ne smije biti stariji od 30 dana od

slanja objave javnog natječaja;

 

Ukoliko bilo koji  od članova zajednice ponuditelja ne uspije dokazati svoju sposobnost po svim točkama od 1do 4 bit će isključena cjela ponuda zajednice ponuditelja.

 

10. oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:

Ponuda mora biti u pisanom obliku.     

Ponuda treba sadržavati slijedeće dijelove:

1.popunjen ponudbeni list – u prilogu;

2.izjavu ponuditelja o udjelu podizvoditelja ili nekorištenju usluga podizvoditelja;

3.jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod

javnog bilježnika na iznos do 10.000 kuna

4.-popunjen troškovnik;

6.Popis dokumentacije priložene ponudi;

    7.Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, o nekažnjavanju, financijskoj i

gospodarskoj te tehničkoj i stručnoj sposobnosti, koji se zahtjevaju ovom dokumentacijom za nadmetanje;

9. Izjavu o nepromjenjivosti cijena za svo vrijeme trajanja ugovora;

10.Izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje,

da ih prihvaća i da će izvršiti predmet natječaja u skladu s tim odredbama i za cijene

koje je naveo u ponudi;

11.Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.

12.Ostale izjave predviđene ovom dokumentacijom za nadmetanje.

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu), sa sadržajem ponude i označenim

rednim brojem stranica te potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u   Dokumentaciji za  nadmetanje i s naznakom „izvornik“.  Ponude se tiska  ili piše neizbrisivim otiskom. Ponuda je uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica. Oznaka sadrži redni broj stranice kroz ukupan broj stranica u ponudi.

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja, neposredno ili poštom s time da ponude moraju pristići u pisarnicu Naručitelja na adresi Ante Rudana 47, 21222 Marina, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta  – ne otvaraj“.

 

11. način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene

     ili način promjene cijene:

Cijena  održavanja po ovom nadmetanju mora  sadržavati sve troškove vezani za otklanjanje oštećenja na cestama i cestovnim objektima odnosno obnove ili zamjene cestovnih uređaja ili opreme, uključujući troškove angažiranja radnika, vozila, specijalnih vozila, strojeva, alata, prijevoza stojeva, alata i materijala, te nabave svog potrebnog materijala za izvršenje posla.

Cijena treba biti izražena u pojedinačnom i ukupnom iznosu u ponudbenom troškovniku. Obračun radova vršit će se jednom mjesečno najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Obračun mora biti potpisan od strane ovlaštenog nadzornog inžinjera.

Obračun mora biti zaprimljen u pisarnici Općine Marina najkasnije do 25-og u mjesecu za protekli mjesec.

Na kraju ugovornog razdoblja može se izvršiti samo redoviti obračun za zadnji mjesec ugovornog razdoblja. Nije dozvoljeno prenošenje eventualno neobračunatih usluga iz prethodnih mjeseci u slijedeći mjesec te izvršitelj protekom roka za obračun (do 20 tog u mjesecu za prethodni mjesec gubi pravo na naplatu neobračunatih usluga za protekli mjesec kao i sve prethodne mjesece.

Izvoditelj nema pravo na naknadu od Naručitelja za eventualne popravke oštećenja na cestama, cestovnim objektima te uređajima i opremi,  koji su nastali njegovom krivnjom.

Radovi na održavanju opisani su u priloženom troškovniku. Troškovi privremene regulacije prometa tjekom izvođenja radova ili privremne zaštite sudionika u prometu do popravka oštećenja neće se posebno obračunavati te stoga trebaju biti uračunati u cjene radova redovitog održavanja po troškovniku.

Utrošene radne sate za pregled izvoditelj će obračunavati samo za redovnu ophodnju cesta prema troškovniku,  jednom tjedno, a sate utrošene za popravke i izvanredne preglede neće obračunavati već će iste ugraditi u cijenu svih ostalih usluga (stavki) u  priloženom troškovniku.

Cijene su nepromjenjive za svo vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni prije davanja ponude izvršiti neposredni uvid na terenu u stanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marina. Davanjem potpisane ponude ponuditelji priznaju da su upoznati sa postojećim stanjem nerazvrstanih cesta na području Općine Marina i da nemaju nikakvih primjedbi na sadržaj ove dokumentacija za nadmetanje, a posebno na sadržaj troškovnika.

 

12. valuta ili valute u kojima cijena ponude može biti izražena, valuta u koju će biti

preračunate cijene ponuda, financijska institucija čiji i koji tečaj će se primijeniti za preračunavanje valuta na datum otvaranja ponuda:

Cijena treba biti izražena u kunama.


13. rok, način i uvjeti plaćanja:

     Naručitelj će izvršiti plaćanje Izvršitelju u roku od 30 dana od  primitka ovjerenog

mjesečnog obračuna iz točke 11.

 
14. rok valjanosti ponude:

Minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda.


15. vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva:

Ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti slijedeća jamstva:

1)jamstvo o osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti-polica osiguranja;

Ukoliko polica osiguranja od odgvornosti iz djelatnosti, koju je ponuditelj dužan dostaviti u ponudi, ističe u roku važenja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova izabrani ponuditelj će prije zaključivanja ugovora dostaviti izjavu kojo se obvezuje produženje važenja police osiguranja do kraja ugovornog roka.

2)jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog

bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna-izvornik.

        Jamstvo ne smije biti oštećeno ili probušeno uvezom, već ga je potrebno uložiti u PVC

fascikl i sve zajedno uvesti u ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj može naplatiti od ponuditelja u slučaju

odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja

neistinitih podataka u dokazima o sposobnosti, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih

preslika dokaza o sposobnosti po zahtjevu Naručitelja ukoliko njegova ponuda bude

odabrana kao najpovoljnija, odbijanja potpisivanja ugovora o povjeravanju komunalnih

poslova odnosno nedostavljanja  jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Naručitelj može

pristupiti naplati jamstva odmah po nastanku navedenih okolnosti, a u slučaju

nepotpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje

ugovora nakon isteka roka od 30 dana od izvršnosti odluke o odabiru.

3)jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i

naknadu štete u obliku mjenice bez protesta ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog

bilježnika na iznos jednak 10 postotnoj vrijednosti ugovora – ovaj dokaz treba dostaviti

samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova;


16. kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s

navođenjem kriterija koji će se primijeniti:

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

17. jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude:

Hrvatski jezik.


18. datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:

Ponude treba dostaviti najkasnije do 08.05.2012. do 12,00 sati na adresu Naručitelja.

Javno otvaranje ponuda održat  će se dana  08.05.2012. u 12,00 sati na adresi Naručitelja.


19. bitne uvjete ugovora ili prijedlog ugovora, ako je primjereno:

Bitni uvjeti ugovora određeni su ovom dokumentacijom za natmetanje.


20. potrebne izjave:

Sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje.


21. rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:

60 dana od roka za dostavu ponuda.


22. pouka o pravnom lijeku:

Odluku o izboru osobe kojoj će se  povjeriti obavljanje komunalnih poslova po ovom javnom natječaju (Odluka o odabiru) donijet će Općinsko vijeće Općine Marina  temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 26/2003,82/2004, 110/2004, 178/2004,38/2009, 79/2009 i 49/2011)  protiv koje nije dopuštena žalba veće se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana po primitku Odluke.

 

 

 

 

23.Ostalo:

 

  • Poništenje javnog natječaja

Naručitelj zadržava pravo proglasiti  javni natječaj nevažećim i odbiti sve ponude, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, te ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja

ponuditelja u postupku   nadmetanja.

 

·          Troškovi ponude

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na javni naječaj.

Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi takve troškove bez obzira na

ishod nadmetanja.

 

·          Promjene i dopune ponude

Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati ili

od ponude odustati na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ponude ili odustajanje od

ponude ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. U slučaju   odustajanja od ponude, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mjenjati ponudu niti odustati od ponude.

   •        Izmjena dokumentacije

Naručitelj može do roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili na temelju

ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenjem, izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje u

obliku dodatka o izmjeni.

Naručitelj zadržava pravo, radi izmjene dokumentacije, produžiti rok za

podnošenje ponuda. Produženje roka počinje od isteka roka za dostavu  ponuda.

 

·          Objašnjenja ponuda

Tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda naručitelj može tražiti, a

ponuditelji su dužni dati potrebna tumačenja radi objašnjenja ponude ili otklanjanja

sumnji u valjanost ponude.

Nikakve promjene u ponudi osim ispravke računske pogreške  ne smiju se

zahtijevati ili nuditi od strane ponuditelja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut


 

II.TROŠKOVNIK

OPĆINA MARINA

TROŠKOVNIK RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

I ZAŠTITE OPĆINSKIH CESTA ZA 2012. GODINU

Pozicija

Opis rada

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena

Vrijednost radova

1. NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA
1.1. Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata
1.1.1. Ophodnja cesta (min 1-2 sata tjedno)

h

120,00

2. ODRŽAVANJE KOLNIKA
2.1. Čišćenje kolnika
2.1.1. Lokalno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala,  ručno

m3

30,00

2.2. Popravci asfaltnog kolnika
2.2.1. Manji popravci
2.2.1.1. Popravak udarnih jama

t

20,00

2.2.1.2 Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru, ručno-AB 11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju (sa frezanjem)

m2

500,00

2.2.1.3. Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, ručno-AB 11 debljine 5 cm u uvaljanom stanju (sa frezanjem)

m2

500,00

2.2.1.4. Zamjena oštećenog poklopca i okvira uličnog šahta (25 t) sa eventualnom korekcijom visine – materijal i rad

kom

5,00

2.2.1.5. Sanacija prekopa kolnika (poprečnog i uzdužnog) nakon polaganja podzemnih instalacija – iskop i odvoz viška materijala iz rova, do odgovarajuće razine (cca 20 cm ispod gornje razine okolnog asfaltnog kolnika) sa nabijanjem nakon izvršenog poravnanja rova (MS > 40 MPa)

m3

50,00

2.2.1.6. Sanacija prekopa kolnika (poprečnog i uzdužnog) nakon polaganja podzemnih instalacija – dosipavanje iskopanog jarka kamenim materijalom krupnoće zrna 0-63 mm do razine od cca 20 cm ispod gornje razine asfaltnog kolnika sa nabijanjem u slojevima (MS > 40 MPa). Rad obuhvaća nabavu i dovoz i ugradnju sitnog kamenog materijala.

m3

50,00

2.2.1.7. Sanacija prekopa kolnika (poprečnog i uzdužnog) nakon polaganja podzemnih instalacija – izrada nosivog sloja kolnika od miješanih kamenih materijala krupnoće zrna 0-63 mm do donje razine asfaltnog sloja (MS > 80 MPa). Rad obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju materijala u nosivi sloj.

m3

50,00

 

Pozicija

Opis rada

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena

Vrijednost radova

2.2.1.8. Sanacija prekopa kolnika (poprečnog i uzdužnog) nakon polaganja podzemnih instalacija – Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja (BNHS) jednoslojnog asfalbetonskog zastora kolnika.  Za izradu se koristi asfalbetonska mješavina BNHS 16 BIT60, debljine 5 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju, miješanje i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.

m2

100,00

2.2.1.9. Sanacija prekopa kolnika (poprečnog i uzdužnog) nakon polaganja podzemnih instalacija – Izrada bitumeniziranog habajućeg sloja asfalbetonskog zastora kolnika.  Za izradu se koristi asfalbetonska mješavina AB 11, debljine 4 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju, miješanje i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.

m2

500,00

3. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU
3.1. Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka i rigola

m3

50,00

4. ODRŽAVANJE OPREME CESTE
4.1. Vertikalna prometna signalizacija
4.1.1. Zamjena prometnog znaka – nabava i ugradnja

kom

10,00

4.1.2. Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča

kom

10,00

5. ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA
5.1. Radovi u zimskom razdoblju
5.1.1. Kamion na čišćenju i posipavanju-komplet s plugom i posipačem

h

30

5.2 Posipala (materijali za spriječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)
5.2.1. Sol za posipavanje

t

5,00

5.2.2. Posipni materijal od kamene sitneži-tucanika 4-8 mm

m3

50,00

 

Izradio:

 

M. Dinko Prolić ing. građ.

Split, 17.04.2012.g.

 

III – PONUDBENI LIST

1.Naručitelj: OPĆINA MARINA, Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina

 

2.Ponuditelj: _________________________________________________________________

(Naziv i sjedište)

 

Adresa: ____________________________________________________________________

 

 

Mjesto i poštanski broj mjesta: _________________________________________________

 

 

OIB ponuditelja:

___________________________________________

 

 

Žiro račun i ime banke ponuditelja: ____________________________________________

 

 

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a:

__________________

(Upisati DA ili NE)

 

Adresa za dostavu pošte:

_______________________________________________________________

 

 

Adresa e-pošte ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Kontakt osoba ponuditelja:

_____________________________________________

 

 

Odgovorna osoba ponuditelja

 

_____________________________________________

 

 

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i priloga ponude ukoliko je različita od odgovorne osobe ponuditelja:

______________________________________________

 

 

 

Broj telefona i faksa ponuditelja:

______________________________________________

 

(U slučaju zajednice ponuditelja podatke iz ove točke treba dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.)

 

3. Predmet natječaja:

Proučili smo ponudbenu dokumentaciju, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom natječaja i s uvjetima za izvršenje, te smo prema tim uvjetima spremni:

kontinuirano izvoditi radove na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Marina, svo vrijeme trajanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

 

 

4. Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

___________________________ Kuna

6. iznos poreza na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

7. cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost iznosi ukupno:

_____________________________ Kuna

8. rok valjanosti ponude:

_____________________________

 

datum ponude _________________

 

M.P.

 

 

_________________________________

                                                                                   (potpis)

Pin It on Pinterest

Skip to content