Na temelju članka 50.  Statuta Općine Marina  („Službeni glasnik Općine Marina“ br. 11/14, 20/15)  i Članka 5. i 7. „Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje  ugostiteljskih terasa (štekta), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/05, 08/08, 12/09, 07/15) , Općinski načelnik,  dana 27.  travnja   2016. godine, donosi

 

ODLUKU

             o objavi Javnog natječaja  za                

dodjelu na korištenje javnih površina

 

Članak 1.

                  Općina Marina, objavljuje natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štekata i drugih naprava u skladu sa Odlukom o lokacijama za postavljanje  ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava  u 2016. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 07/16).

Lokacije koje su predmet javnog natječaja su slijedeće:

 

 1. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa  (štekata) u jednogodišnjem najmu su:

 

1.1.  Ribarska poljana uz ugostiteljski objekt „Tabu“u Marini, površine 37,5 m2;

1.2.  Ulica „Dr. Franje Tuđmana“ ispred ugostiteljske radnje „Hila“ u Marini

površine  47,23 m2;

1.3.  Trg Stjepana Radića – ispred kućnog broja 8  u Marini, površine 42 m2;

1.4.  Kupinica – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Kustura“ u Vinišću

površine 46,8 m2.

 1. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa u minimalnom trajanju zakupa od 3 mjeseca, su:

2.1.  Trg Stjepana Radića – prostor ispred kućnog broja 10 (konoba „kod Duje“)

u Marini, površine  44,00 m2;

2.2.  Trg Stjepana Radića – prostor ispred  ugostiteljskog objekta „Luka i Lora“

u Marini, površine 15,00 m2;

2.3.  Kupinica  – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Linarska“ u  Vinišću,

površine  178,00 m2;

2.4. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta „Kustura“ u Vinišću,

površine 30 m2;

2.5. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta „Vinišće“ u Vinišću, površine

50 m2.

 1. Lokacije za postavljanje kioska u minimalnom trajanju zakupa jednu godinu su:

3.2. jedna lokacija  za obavljanje trgovačke djelatnosti na Ribarskoj poljani u

Marini;

3.4.  četiri (4) lokacija sa sjeverne strane parkinga „Mandrača“ do „Prala“

3.5.   jedna lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti u Vinišću – predio Kupinica između ceste i čest.zem. 8660 i 8661/1 k.o. Vinišće.

 1. Lokacije za postavljanje naprava su:

4.1.  jedna lokacija na Obali kardinala A. Stepinca (ispred skladišta P.Z.Marina) za postavljanje naprave

4.2.  četiri (4) lokacije  na parkiralištu Mandrača  u Marini do „Prala“;

4.3.  jedna lokacija  na Trgu Ivana Duknovića u  Vinišću – ispred spomenika

4.4.  jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću  (na prostoru između ceste i

građevinskog zemljišta P.Z. Marina) za postavljanje štanda za trgovačku

djelatnost;

4.5.  jedna lokacija istočno od Kule, uz obalu, Obala kardinala Alojzija Stepinca u

Marini za prodaju poljoprivrednih proizvoda

4.6.  dvije lokacije na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za prodaju

poljoprivrednih proizvoda;

 • jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za prodaju

ribe;

 • jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za jednostavne ugostiteljske usluge;
 • jedna lokacija na predjelu Kupinica u Vinišću – kod kioska „Tes co“ za jednostavne ugostiteljske usluge (ice tube – za prodaju sladoleda)

 

Javne površine se dijele u četiri zone:

 1. ZONA obuhvaća povijesnu jezgru Marina
 2. ZONA obuhvaća ostalo područje naselja Marina
 3. ZONA obuhvaća naselja Vinišće, Sevid i Poljica
 1. ZONA obuhvaća područje ostalih naselja u Općini Marina

 

Početna cijena zakupnine u kunama po m2 površine s obzirom na lokaciju, namjenu i razdoblje korištenja je slijedeća:

 

NAMJENA
 

ZONA

 

RAZDOBLJE

KORIŠTENJA

KIOSCI OSTALE NAPRAVE UGOST. TERASE
GODIŠNJE     – 300
  I. TROMJESEČNO     – 750 100
GODIŠNJE    750 300
II.. TROMJESEČNO     – 700 100
GODIŠNJE    500 300
III. TROMJESEČNO      – 300 100
GODIŠNJE    200 90
IV. TROMJESEČNO      – 100 30

 

Članak 2.

Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja se može obavljati na lokaciji.

Zakupnicima koji nisu platili zakupninu po prijašnjim ugovorima ili su koristili javnoprometnu površinu bez ugovora ili odobrenja općinskog tijela uprave, ne može se javna površina dodijeliti na ponovno korištenje te se njihove ponude neće smatrati valjanima.

Pravo prvozakupa po početnoj cijeni imaju zakupnici ugostiteljskih terasa (štekata) koji su smješteni neposredno ispred pročelja i ulaza ugostiteljskih radnji u vlasništvu ili najmu zakupnika, osim u slučajevima kad isti nisu platili javnu površinu po dosadašnjim ugovorima ili su istu koristili javnu površinu bez ugovora ili odobrenja.

 

Članak 3.

Ponuda za Javni natječaj da bi bila valjana, obavezno mora sadržavati:

 1. naziv ponuditelja
 2. adresa ponuditelja
 3. kontakt telefon ponuditelja
 4. opis lokacije za koju se dostavlja ponuda
 5. rok na koji se traži zakup
 6. ponuđenu cijenu za javnu površinu po metru četvornom površine
 7. ponuđeno jamstvo za osiguranje plaćanja u vidu izjave da će prije potpisa ugovora dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu  kao garanciju plaćanja ugovora.
 8. dokaz o upisu u obrtni registar ili sudski registar za obavljanje određene poslovne djelatnosti

 

Članak 4.

Ponude za natječaj upućuju se Općini Marina, Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj kuverti sa naznakom „za natječaj za korištenje javnih površina“ preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Upravnog odjela Općine Marina.

Rok za predaju ponuda je osam dana od objave natječaja na službenoj internet  stranici Općine Marina (www.marina.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Marina, odnosno zaključno sa  30.05. 2016. godine.

 

Članak 5.

Odluku o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja donosi Općinski načelnik  o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.

 

Ugovor o zakupu  javno prometne površine će se sa odabranim ponuditeljima sklopiti  u roku od  8 dana  od dostavljene  obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Prije potpisivanja Ugovora ponuditelj mora Općini Marina dostaviti garanciju za plaćanje zakupa u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u visini zakupnine, u protivnom se Ugovor neće potpisati.

 

Ostali odnosi između Općine Marina kao zakupodavca i izabranog ponuditelja uređuju se u skladu sa pisanim Ugovorom o zakupu  i u skladu sa Odlukom o zakupu  javnoprometnih površina za postavljenje ugostiteljskih   terasa  (štekata), reklamnih tabli, kioska i naprava (Služben i glasnik Općine Marina br. 05//05, 08/08 . 12/09, 07/15) i „Odlukom o komunalnom redu (Služben i glasnik Općine Marina (17/14 i 29/14).

 

Općinski načelnik   Općine Marina pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

 

Članak 6.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da izvrši objavu natječaja na službenoj internet stranici  Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina.

 

Članak 7.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.

 

 

Klasa: 944-15/16-50/05

Ur. broj:  2184/02-03/05-16-1

Marina,   27. travnja 2016.  godine

 

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik:

Ante Mamut

PDF: Javni natječaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content