Na temelju članka 50. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ br. 10/13 i 06/14) i Članka 5. i 7. „Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekta), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava (Službeni glasik Općine Marina br. 05/05, 08/08, 12/09 i Članka 1. Odluke o objavi Jannog natječaja za dodjelu na korištenje Javnih površina (Službeni glasik Općine Marina br. 09/14), Općinski načelnik, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu na korištenje javnih površina Općina Marina, objavljuje natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štekata i drugih naprava u skladu sa Odlukom o lokacijama za postavlajnje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2014. godini (Službeni glasik Općine Marina br. 09/14).

Lokacije koje su predmet javnog natječaja su slijedeće:

1. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) u jednogodišnjem najmu su:

1.1. Obala kardinala A. Stepinca ispred ugostiteljske radnje „Pet Ferali“ u Marini, površine 53,50 m2

1.2. Ribarska poljana uz ugostiteljski objekt „Tabu“u Marini, površine 37,5 m2;

1.3. Ulica „Dr. Franje Tuđmana“ ispred ugostiteljske radnje „Hila“ u Marini površine 47,23 m2;

1.4. Trg Stjepana Radića – ispred kućnog broja 8 (ugostiteljski objekt „Dragan“) u Marini, površine 48,19 m2;

1.5. Kupinica – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „ex Ivana“ u Vinišću površine 46,8 m2.

2. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa u minimalnom trajanju zakupa od 3 mjeseca, su:
2.1. Trg Stjepana Radića – prostor ispred crkvice Sv. Ivana u Marini, površine 
54,9 m2;

2.2. Trg Stjepana Radića – prostor ispred kućnog broja 10 (konoba „kod Duje“) u Marini, površine 44,00 m2;

2.3. Trg Stjepana Radića – prostor ispred ugostiteljskog objekta „Luka i Lora“
u Marini, površine 14,82 m2;
2.4. Kupinica – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Linarska“ u Vinišću, 
površine 100,00 m2;

2.5. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta „ex Ivana“ u Vinišću, površine 18 m2;

2.6. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta „Babin“ u Vinišću, površine 27 m2.

3. Lokacije za postavljanje kioska su:

3.1. jedna lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti na parkiralištu Mandrača (nasuprot kuće Dučina Jakova) u Marini;

3.2. jedna lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti na Ribarskoj poljani u
Marini;
3.3. jedna lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti na Viniškom Mulu 
(na prostoru između ceste i građevinskog zemljišta P.Z. Marina) u Vinišću;

3.4. šest (6) lokacija sa sjeverne strane parkinga „Mandrača“ sa lijeve i desne Strane „Prala“;

4. Lokacije za postavljanje naprava su:

4.1. jedna lokacija na Ribarskoj poljani u Marini za postavljanje štanda za trgovačku djelatnost;

4.2. dvije lokacije na parkiralištu Mandrača (do kioska) u Marini za postavljanje štanda za tgovačku djelatnost;

4.3. jedna lokacija na Trgu Ivana Duknovića u Vinišću – ispred spomenika za postavljanje štanda za trgovačku djelatnost;

4.4. jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću (na prostoru između ceste i građevinskog zemljišta P.Z. Marina) za postavljanje štanda za trgovačku djelatnost;

4.5. jedna lokacija ispred skladišta PZ Marina, Obala kardinala Alojzija Stepinca u Marini za postavljanje štanda za trgovačku djelatnost;

4.6. jedna lokacija istočno od Kule, uz obalu, Obala kardinala Alojzija Stepinca u Marini za prodaju poljoprivrednih proizvoda

4.7. dvije lokacije na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za prodaju poljoprivrednih proizvoda;

4.8. jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za prodaju ribe;

4.9. jedna lokacija na Viniškom mulu u Vinišću (između ceste i mora) za jednostavne ugostiteljske usluge;

Javne površine se djele u četiri zone:
I. ZONA obuhvaća povjesnu jezgru Marina
II. ZONA obuhvaća ostalo područje naselja Marina
III. ZONA obuhvaća naselja Vinišće, Sevid i Poljica
IV. ZONA obuhvaća područje ostalih naselja u Općini Marina

Početna cijena zakupnine u kunama po m2 površine s obzirom na lokaciju, namjenu i razdoblje korištenja je slijedeća:

      NAMJENA  
         
 ZONA  RAZDOBLJE

KORIŠTENJA

KIOSCI OSTALE NAPRAVE UGOST. TERASE      
  GODIŠNJE     –

300

  I. TROMJESEČNO     –

750

100

  GODIŠNJE    750

300

II.. TROMJESEČNO     –

700

100

  GODIŠNJE    500

300

III. TROMJESEČNO      –

300

100

  GODIŠNJE    200

90

IV. TROMJESEČNO      –

100

30

 

Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljlenje djelatnosti koja se može obavljati na lokaciji.

 

Zakupnicima koji nisu platili zakupninu po prijašnjim ugovorima ili su koristili javnoprometnu površinu bez ugovora ili odobrenja općinakog tijela uprave, ne može se javna površina dodjeliti na ponovno korištenje te se njihove ponude neće smatarati valjanima.

 

Pravo prvozakupa po početnoj cijeni imaju zakupnici ugostiteljskih terasa (štekata) koji su smješteni neposredno ispred pročelja i ulaza ugostiteljskih radnji u vlasništvu ili najmu zakupnika, osim u slučajevima kad isti nisu platili javnu površinu po dosadašnjim ugovorima ili su istu koristili javnu površinu bez ugovora ili odobrenja.

Ponuda za Javni natječaj da bi bila valjana, obavezno mora sadržavati:

  1. naziv ponuditelja
  2. adresa ponuditelja
  3. opis lokacije za koju se dostavlja ponuda
  4. kontakt telefon ponuditelja
  5. rok na koji se traži zakup
  6. ponuđenu cijenu za javnu površinu po metru četvornom površine
  7. ponuđeno jamstvo za osiguranje plaćanja u vidu izjave da će prije potpisa ugovora dostaviti ovejerenu bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja ugovora.
  8. dokaz o upisu u obrtni registar ili sudski registar za obavljenje određene poslovne djelatnosti

 

Ponude za natječaj upućuju se Općini Marina, Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj kuverti sa naznakom „za natječaj za korištenje javnih površina“ preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Uprvnog odjela Općine Marina.

Rok za predaju ponuda je osam dana od objave natječaja na službenoj internet  stranici Općine Marina (www.marina.hr) i na oglasnoj ploči Općine Marina, odnosno zaključno sa 13. svibnja 2014 godine.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik  o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.

 

Ugovor o zakupu  javno prometne površine će se sa odabranim ponuditeljima sklopiti  u roku od  8 dana  od dostavljene  obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Prije potpisivanja Ugovora ponuditelj mora Općini Marina dostaviti garanciju za plaćanje zakupa u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u visini zakupnine, u protivnom se ugovor neće potpisati.

 

Ostali odnosi između Općine Marina kao zakupodavca i izabranog ponuditelja uređuju se u skladu sa pisanim Ugovorom o zakupu  i u skladu sa Odlukom o zakupu  javnoprometnih površina za postavljenje ugostiteljskih te ia  (štekata), reklamnih tabli, kioska i naprava (Služben iglasnik Općine Marina br. 05//05, 08/08 i 12/09) i „Odlukom o komunalnom redu (Služben iglasik Općine Marina (08/07 i 08/08).

 

Općinski načelnik   Općine Marina pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

 

 

 

 

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik:

Ante Mamut

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content