REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/18-80/02
UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-4
Marina, 24. siječnja 2018. godine

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (‘Narodne novine broj 26/15) i čl. 2. Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija udruga za 2018. godinu (KLASA: 402-08/18-80/02, UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-2), Načelnik Općine Marina raspisuje
Javni natječaj za financiranje projekata udruga
1. Općina Marina (dalje: Općina) poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruge civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projektima/programima/manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i razvoju civilnog društva.
2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za sljedeća prioritetna područja:
1. Prioritetno područje 1 – Kultura
2. Prioritetno područje 2 – Sport
3. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva
3. Udruge mogu prijaviti projekt/program/manifestaciju koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:
3.1 Za Prioritetno područje 1 – Kultura:
– njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda,
– kulturna suradnja s drugim gradovima i općinama u RH i međunarodna kulturna suradnja,
– sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Općini tijekom godine,
– poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
– izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Općini.
3.2. Za Prioritetno područje 2 – Sport:
– poticanje i promicanje sporta,
– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
– djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
– sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
3.2 Za Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva:
– rad s djecom i rada s djecom s posebnim potrebama,
– rad sa socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama,
– aktivnosti umirovljenika s ciljem boljeg uključivanja u zajednicu,
– aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika domovinskog rata,
– pomoći starijim i nemoćnim osobama,
– rad sa zdravstveno ugroženim osobama,
– ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada,
– promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja, očuvanje okoliša i drugo.

4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 340.000,00 kuna.
– Za Prioritetno područje 1 – 90.000,00 kuna,
– Za Prioritetno područje 2 – 150.000,00 kuna,
– Za Prioritetno područje 3 – 100.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i/ili programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu i/ili manifestaciji je 80.000,00 kuna.
5. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Marina (www.marina.hr.)
Javni natječaj traje 30 dana od dana objave odnosno do 23.veljače 2018. godine.
6. Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih programa/projekata/manifestacija su sljedeći:
1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga (navesti broj iz Registra udruga)
2. Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
3. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (navesti broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija),
4. Udruga mora ispuniti sve ugovorne obveze prema Općini Marina (Općina sama provjerava ovaj uvjet),
5. Udruga ne smije imati javno dugovanje (dostaviti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga).
7. Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze:
1. da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak.
8. Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na stranici Općine Marina (www.marina.hr).
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine) na sljedeću adresu:
Općina Marina
Ante Rudana 47
21222 Marina
„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata udruga“
Prioritetno područje ————–
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina koji će biti objavljen kada i Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, sporta i udruga civilnog društva.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Mamut

Javni natječaj

OBRAZAC izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

OPISNI-OBRAZAC-PRIJAVE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

OBRAZAC-PRORACUNA-PROJEKTA

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content