REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 402-08/19-80/03

UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-4

Marina, 21. siječnja 2019. godine

 

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15), čl. 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Maria (Službeni glasnik Općine Marina 31/16) i čl.2. Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija udruga za 2019. godinu   (KLASA: 402-08/19-80/03, UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-2),

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

 1. Općina Marina (dalje: Općina) poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruga civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projektima/programima/manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i razvoju civilnog društva.
 2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za sljedeća prioritetna područja:
 3. Prioritetno područje 1 – Kultura
 4. Prioritetno područje 2 – Sport
 5. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva
 6. Udruge mogu prijaviti projekt/program/manifestaciju koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:
  • Za Prioritetno područje 1 – Kultura:
   • njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda,
   • kulturna suradnja sa drugim gradovima i općinama u RH i međunarodna kulturna suradnja,
   • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Općini tijekom godine,
   • poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
   • izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Općini.
  • Za Prioritetno područje 2 – Sport:
   • poticanje i promicanje sporta,
   • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
   • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
   • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
   • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
   • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  • Za Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva:
   • rad sa djecom i rada sa djecom sa posebnim potrebama,
   • rad sa socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama,
   • aktivnosti umirovljenika sa ciljem boljeg uključivanja u zajednicu,
   • aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika domovinskog rata,
   • pomoći starijim i nemoćnim osobama,
   • rad sa zdravstveno ugroženim osobama,
   • ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada,

–    promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima

vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja, očuvanje

okoliša i drugo.

 

 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 470.000,00 kuna.
 • Za Prioritetno područje 1 – 270.000,00 kuna,
 • Za Prioritetno područje 2 – 100.000,00 kuna,
 • Za Prioritetno područje 3 – 100.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i/ili programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu i/ili manifestaciji je 150.000,00 kuna.

 1. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Marina (www.marina.hr.)

Javni natječaj traje 30 dana od dana objave odnosno do 20. veljače 2019.godine.

 1. Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih programa/projekata/manifestacija su sljedeći:
  1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga (navesti broj iz Registra udruga)
  2. Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
  3. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija ( navesti broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija)
  4. Udruga mora ispuniti sve ugovorne obveze prema Općini Marina ( Općina sama provjerava ovaj uvjet),
  5. Udruga ne smije imati javno dugovanje (dostaviti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga).
 • Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze:
  1. da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak,
 • Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na stranici Općine Marina (www.marina.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na slijedeću adresu:

OPĆINA MARINA

Ante Rudana 47

21222 Marina

„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata udruga“

Prioritetno područje ——–

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina koji će biti objavljen kada i Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, sporta i udruga civilnog društva.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 

P R O Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

JAVNI NATJEČAJ

OPISNI OBRAZAC-PRIJAVE

OBRAZAC izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA

Pin It on Pinterest

Skip to content