REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-24-1

Marina, 15. travnja 2024. godina

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR

-1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu javnog natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu kako slijedi:

 

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – upravna, građevinska, ekonomska, tehnička, strukovna ili gimnazijska struka,

–  najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–  položen državni stručni ispit,

 – poznavanje rada na računalu,

 – položen vozački ispit „B“ kategorije.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle srednju stručnu spremu upravne, građevinske, ekonomske, tehničke, strukovne ili gimnazijske struke.

Prijaviti se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Služba se zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na službenoj internet stranici Općine Marina (www.marina.hr) naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Marina objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 39/18. i 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi tj. završenom stupnju obrazovanja (završnu svjedodžbu u izvorniku ili preslici),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu u izvorniku ili preslici ili elektronički zapis iz knjige državljana Republike Hrvatske),
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i to:
 1. izvornik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiran za vrijeme trajanja natječaja) i
 2. potvrdu poslodavca ili preslik drugog odgovarajućeg dokumenta (ugovor o radu, rješenje o rasporedu i sl.). Priloženi dokument mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove.
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 122/19), ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (izvornik izdan od nadležnog suda ili elektronički zapis ne stariji od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 122/19) (izvornik),
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (izvornik ili presliku), ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izvornik),
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije.

 

Od izabranog kandidata koji bude primljen u službu zatražiti će se dostava izvornika ili ovjerene kopije dokumenata koje je Općina Marina zatražila kao priloge u prijavi od izabranog kandidata.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Svi podaci koje kandidati dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Marina, kao voditelj obrade, podatke prikupljene na temelju ovog javnog natječaja, obrađuje u obimu i u svrhu provedbe postupka javnog natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu podataka.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s kontakt adresom i telefonskim brojem te svim potrebnim prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina  

s naznakom: »Prijava za javni natječaj – Referent-komunalno-pomorski redar- NE OTVARAJ«.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave i koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNIK JUO-a:

 

  Roko Matijaš, ing.građ.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content