Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09 i 143/12), stavka 5. Članka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11), članka  50.  Statuta Općine Marina (“Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14)  i Članka 3. i 4. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje  poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 34/14),  Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

 

Sve zainteresirane Pravne i Fizičke osobe ovlaštene – registrirane   za obavljenje slijedećih vrsta Programa: 

–     Sportsko-rekreacijskog programa

–     i drugih komercijalnih Programa (svi Porgrami gdje ge polaznicima Programa od strane Organizatora programa naplaćuje korištenje Programa, davanje poduke, tečaja i slično)

mogu podnijeti Zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u Domu Kulture “Andrija Matijaš Pauk” u Marini i u ostalim Mjesnim domovima na području Općine Marina za obavljanje navedenih programa.

Podnositelji zahtjeva za privremeno ili povremeno korištenje prostora u Zahtjevu moraju naznačiti :

  • Podatke o Korisniku – organizatoru Programa (Naziv, OIB, Adresa)
  • Vrstu i naziv Programa
  • Vremensko razdoblje i dužinu trajanja Programa
  • Podatke o Poslovnom prostoru za koje se podnosi Zahtjev
  • Izjavu o prihvaćanju obveze plaćanja nakande za korištenje sukladno važećem cijeniku u slučaju prihvaćanja Zahtjeva

Zahtjev se popunjava na posebnom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva.

 

Cijena Nakande za korištenje poslovnog prostora za Programe iz Javnog poziva je 40,00 Kn/satu u dvorani “Andrije Matijaš-Pauk” u Marini  i 30,00 Kn/satu u ostalim Domovima na području Općine Marina.

 

Zahtjevi se predaju na Protokolu Općine Marina, a Odluku o prihvaćanju Zahtjeva donosi Općinaki načelnik nakon čega se pristupa  potpisivanju Ugovora o privremenom ili povremenom korištenju prostora.

 

Svi dosadašnnji privremeni ili povremeni korisnici navedenih prosora imaju obvezu da u roku od 30 dana obnove   Zahtjev za korištenje prostora kako bi zadržali pravo na korištenje istih.

 

Klasa: 944-05/14-50/17

Ur.broj: 2184/02-03/04-14-4

Marina, 14. siječnja 2015. godine

 

OPĆINA MARINA

OPĆINAKI NAČELNIK

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

Zahtjev preuzeti ovdje: ZAHTJEV ZA PRIVREMENO (POVREMENO) KORIŠTENJE PROSTORA

Pin It on Pinterest

Skip to content