REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: UP/I-340-03/17-30/01

BROJ:2184/02-03/03-17-2

Marina, 20. lipnja 2017.g.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Marina kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave radova upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima  Dokumentacije o nabavi radova Rekonstrukcije lokalne ceste 65078 dionica Kočeta – Sevid i to:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora

Dijelovi dokumentacije o nabavi koji se predmet savjetovanja daju se u nastavku kao zaseban dokument.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu u roku 5 dana od dana objave ovog poziva dati pisane primjedbe i prijedloge na navedene dijelove Dokumentacije o nabavi.

Primjedbe i prijedlozi daju se u pisanom obliku a dostavljaju se putem elektroničke pošte najkasnije do 26. lipnja 2017. godine na adresu: tajnica@marina.hr.

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Općinski načelnik

Ante Mamut

Objaviti na: marina.hr

 

IZVEDBENI PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA LOKALNE CESTE L-65078, DIONICA DRŽAVNA CESTA D8 – SEVID

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content