REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 320-01/17-01/07
Ur. broj:2184/02-03/03-17-2
Marina, 17.03.2017.g.

Na temelju članka 9. Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Marina (2017.-2020.), Općinski načelnik Općine Marina objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava poljoprivrednika za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala na području Općine Marina u 2017. godini

Radi provedbe Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Marina u 2017. godini, pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici s područja Općine Marina na podnošenje prijave za nabavu sadnog materijala za višegodišnje trajne nasade: vinograde, maslinike i voćnjake.
Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013, dalje: Uredba br.1408/2013).
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku (poljoprivredniku) ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine (računat će se razdoblje od objave ovog poziva, tri godine unatrag).

Pravo na potporu za nabavu sadnog materijala mogu ostvariti poljoprivrednici s područja Općine Marina ako:
1. Nisu za istu namjenu koristili sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Općine Marina ili drugih izvora financiranja;
2. Ukupni iznos eventualno primljenih potpora istom poljoprivredniku uključujući iznos potpore koji bi mu mogao biti odobren po ovom pozivu ne prelazi iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013;
3. Imaju prebivalište (sjedište), djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Marina;
4. Imaju podmirene financijske obveze prema Državnom i općinskom proračunu;
5. Je poljoprivredno zemljište na kojem će se se posaditi tražene sadnice upisano u ARCOD sustav;
6. Namjeravaju zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala maslina odnosno voćki na zemljištu najmanje površine 0,1ha (1000m2) s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine.
Potpora se odobrava u visini do 2/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala. Preostalu 1/3 troškova nabave sadnog materijala poljoprivrednici su dužni uplatiti u proračun Općine Marina u trenutku preuzimanja sadnog materijala.
Maksimalan iznos potpore po poljoprivredniku iznosi 10.000,00 kuna godišnje.
Prijava se podnosi isključivo na Obrascu prijave koji će biti objavljen na web stranici Općine Marina www.marina.hr (obrazac prijave možete preuzeti i u pisarnici Općine Marina).
Ispunjeni obrazac prijave treba poslati preporučenom poštom ili dostaviti u pisarnicu Općine Marina, na adresu- Ante Rudana 47, 21222 Marina.
Rok za dostavu prijava je 27.03.2017.

Uz Prijavu (popunjeni obrazac) se prilaže slijedeća dokumentacija:
1. Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji
(pravne osobe);
2. Preslika Iskaznice ili Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
3. Ažurirani Zapisnik o uporabi poljoprivrednih površina u ARKOD sustavu (zadnja verzija) ;
4. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno
Uredbi de minimis Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (obrazac izjave
možete preuzeti na www.marina.hr kao prilog ovog poziva ili u pisarnici Općine Marina;
Javni poziv objavljuje se na službenoj web-stranici općine Marina: www.marina.hr i
na oglasnoj ploči Općine Marina.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content