Temeljem članaka 6.i 7.Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ br.05/2018,6/2020 te članka 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 15/14)  Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Marina upućuje

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Marina

 

I

 

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Marina u 2020. godini i to:

 

-Počasni građanin Općine Marina

Počasnim građaninom Općine Marina može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Republike Hrvatske,Splitsko-dalmatinske županije i Općine Marina, te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Počasni građanin ne stječe posebna prava odnosno obveze.

Počasnim građaninom Općine Marina ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području općine Marina.

-Nagrada Općine Marina za životno djelo

Nagrada Općine Marina za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti koje predstavlja izniman doprinos razvitku i ugledu Općine Marina.

-Godišnja nagrada Općine Marina

Godišnja nagrada Općine Marina dodjeljuje se fizičkoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Općinu Marina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti.

-Skupna nagrada Općine Marina

Skupna nagrada  Općine Marina dodjeljuje se pravnoj osobi,tvrtki ,udruzi,za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Općinu Marina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti.

II

Prijedlog za proglašenje osobe počasnim građaninom  mogu dati: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, stalna radna tijela Vijeća, udruge građana i druge pravne osobe s područja općine Marina,a prijedloge za dodjelu nagrada Općine Marina za životno djelo i godišnje nagrade Općine Marina  građani Općine Marina, vijećnici Općinskog vijeća,odbori i komisije Općinskog vijeća,mjesni odbori Općine Marina , načelnik Općine Marina te pravne osobe.

 

III

Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Marina podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu nagrade Općine Marina obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog te obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Marina.

Na traženje Komisije za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju i dodatno obrazloženje prijedloga. Ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Marina predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

 

IV

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama Odluke o javnim prizanjima Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.15/14 ) neće se uzeti u razmatranje.

 

V

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji poštom na adresu Općina Marina,Ante Rudana 47, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Marina” ili osobno u Općinu Marina,A.Rudana 47-protokol, zaključno do 01.srpnja 2020. godine.

 

VI

Nagrade Općine Marina dodjeliti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Marina  -Dan Sv.Jakova-zaštitnika Općine Marina u srpnju 2020.godine.

 

 

KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

PREDSJEDNIK

DAVOR RADIĆ

 

JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA U 2020.toj (002)

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content