REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 120-02/20-20/01

URBROJ: 2181-31-03/04-23-10

Marina, 03. svibnja 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja II Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina

 

Predložene II Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donose se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10, 10/23) i člankom 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21), te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – II Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina“ do 02.06.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom načelniku Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj Internet stranici Općine Marina www.marina.hr.

 

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

 

Prilozi:

JAVNI POZIV

OBRAZAC-JAVNO-SAVJETOVANJE-ODLUKA-O-KOEFICIJENTIMA

II IZMJENA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA SAVJETOVANJE

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content