REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 363-02/21-20/27

URBROJ: 2181-31-03/01-22-8

Marina, 15. studenog 2022. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina

 

Predložena Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/2021), te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina“ do 15.12.2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilozi:

JAVNI POZIV

ODLUKA-izmjena način prikupljanja otpada15.11.2022_

OBRAZAC-javno savjetovanje odluka otpad

IZMJENA ODLUKE – otpad obrazloženje_

Pin It on Pinterest

Skip to content