REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 021-01/21-10/04

URBROJ: 2181-31-03/05-23-7

Marina, 19. rujna 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marina

 

Predložene Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marina (u daljnjem tekstu: Poslovnik) donose se radi usklađenja postojećeg Poslovnika sa uputom Ministarstva pravosuđa i uprave o održavanju sjednica predstavničkih tijela elektroničkim putem, te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Poslovnika. Nacrt Poslovnika dostupan je na službenoj Internet stranci Općine Marina- www.marina.hr.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marina“ do 18.10.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Poslovnika koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA JUO-a

 Roko Matijaš, ing.građ.

PDF:

Prilozi:

Pin It on Pinterest

Skip to content