REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 024-07/22-01/02

URBROJ: 2181-31-03/01-22-4

Marina, 24. studenog 2022. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina

 

Predložena Izmjena i dopuna Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (u daljnjem tekstu: Pravilnika) donosi se u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Odlukom o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, (Službeni glasnik Općine Marina broj 5/15)), te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Pravilnika . Nacrt Pravilnika dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina“ do 09.12.2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Pravilnika koji će se proslijediti Općinskom načelniku Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilozi:

JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE 24.11.2022.

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE ID PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

NACRT PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ZA SAVJETOVANJE

Pin It on Pinterest

Skip to content